Vad vi gör

På denna sida kan du ta del av MODs arbete - här samlar vi högt och lågt från medverkan i media, till kampanjer och event. Vi delar filmer som MOD har tagit fram och även filmer vi gillar, vi lyfter böcker om organdonation och lägger ut annat som är relevant för frågan. En samlingssida för att kunna följa MODs arbete och ta del av det som händer kring organdonation både nationellt och internationellt.

Möjliga organdonatorer i Sverige 2012

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2012. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2012

Sammanfattning

Av de 3 308 patienter som avled på en intensivvårdsavdelning under år 2012 identifierades 212 som möjliga organdonatorer. Av dessa blev 141 faktiska organdonatorer. Som möjlig donator räknas en avliden patient som vårdas i respirator på en intensivvårdsavdelning och där dödsfallet fastställts med direkta kriterier, det vill säga total hjärninfarkt. Den avlidna personen ska också vara identifierad som en medicinskt lämplig organdonator.  Medelåldern på de 212 möjliga organdonatorerna var 56 år; 104 var kvinnor och 108 var män.

Sedan registreringen av möjliga organdonatorer startade för fem år sedan har antalet möjliga organdonatorer i stort sett varit oförändrat. En positiv utveckling är att uppgifterna över antalet avlidna som avlider på en intensivvårdsavdelning i allt högre grad granskas av de donationsansvariga  läkarna och sjuksköterskorna, som i sin tur ger återkoppling till verksamhetsansvarig och till intensivvårdspersonalen.

Antalet möjliga organdonatorer varierar i landet. De regioner och landsting som har flest möjliga organdonatorer har också flest faktiska organdonatorer, vilket visar vikten av att identifiera möjliga organdonatorer. 67 procent av de möjliga organdonatorerna blev en faktisk donator. Vårdgivaren, som ansvarar för donationsverksamheten, ska enligt 4 kap. 6–7 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:14) om hantering av mänskliga  organ avsedda för transplantation, främja donation av organ från avlidna och verka för att möjliga donatorer kan identifieras. Vidare ska vårdgivaren  säkerställa att det finns tillgång till donationsansvariga läkare och sjuksköterskor som har det övergripande ansvaret för att samordna donationsverksamheten. Det är därför viktigt att ansvariga verksamhetschefer etablerar ett ledningssystem där de donationsansvarigas uppdrag tydligt framgår.

När en möjlig donator har identifierats (4 kap. 9 § SOSFS 2012:14) ska kontakt tas med transplantationskoordinatorn.  Kartläggningen av möjliga organdonatorer visar att det fortfarande finns brister i kontakten mellan  intensivvårdspersonalen och transplantationskoordinatorerna. De sistnämnda ansvarar bland annat för samordning av organdonation och efterföljande transplantation. Kontakt med transplantationskoordinatorn togs 2012 i cirka 90 procent av fallen.

Donationsviljan hos de möjliga organdonatorerna var känd i cirka 50 procent av fallen. I de fall då den avlidnes vilja inte var känd sade anhöriga nej till donation i 32 procent av fallen. Uppgifterna om den avlidnes inställning till organdonation och andelen anhöriga som säger nej till organdonation, har inte varierat nämnvärt under 2008–2012.

Frågan om organdonation väcks när anhöriga befinner sig i en svår situation. Det är därför viktigt att långsiktigt verka för att fler människor aktivt tar ställning för eller emot organdonation, inte minst av omtanke om sina närstående. I de fall då de anhöriga inte har någon vetskap om den avlidnes vilja kan deras ställningstagande sannolikt påverkas av hur intensivvårdspersonalen bemöter dem.

 

 

Sommar i P1 – Martha Ehlin är Sommarpratare 2013

Idag släpper Sveriges Radio att Martha Ehlin blir ”lyssnarnas val” till Sommar i P1 2013. Över 300 personer ansökte om att få bli sommarpratare och det var fram tills igår åtta finalister. ”Att bli utvald till Lyssnarnas Sommarpratare känns helt fantastiskt och mycket ärofullt,” säger Martha Ehlin som kommer att Sommarprata 17 juli om hur hon överlevde en cancer genom en femorganstransplantation. 

 

Läs hela artikeln här.

 

Sommar i P1 – Martha kan bli en av årets sommarpratare

För fem år sen fick Martha Ehlin ett nytt liv när hon fick fem nya organ på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Nu är hon en av finalisterna till att bli lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1.

Nu har Sveriges Radio tillkännagett de åtta finalisterna till ”Lyssnarnas Sommarvärd 2013”. Åtta personer har därmed en chans att den 17 juli i år få berätta sin historia i det kända radioprogrammet Sommar i P1.

Läs hela artikeln här.

 

Sommar i P1 – Finalist till Sommarpratare i P1

”Jag hade precis fyllt 30 år och hela mitt liv låg framför mig när jag plötsligt drabbades av en obotlig cancer. Jag överlevde, tack vare att en annan människa tog ett beslut. Ett beslut att donera sina organ. En människa som jag inte känner men som jag vet är en hjälte och min räddande ängel,” säger Martha Ehlin som är en av åtta finalister till att vara värd i Sommar i P1 2013. 

 

Läs hela artikeln här.

 

TV4 Nyhetsmorgon – MOD och Göran Hägglund

 

Möjliga donatorer i Sverige 2011

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2011. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2011 (PDF)

Sammanfattning

Sammanställningen och analysen för år 2011 visar att 219 av 3 335 avlidna personer inom intensivvården bedömdes vara möjliga som donatorer, och att 511 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 143 avlidna personer donerade sina organ.

Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Donationsansvariga läkare och sjuksköterskor deltar i rapporteringen, och det är nu fjärde året i rad som en sammanställning av möjliga donatorer i Sverige publiceras.

Identifieringen av möjliga donatorer har vid 80 intensivvårdsenheter sammantaget ökat med 30 procent jämfört med år 2010. Att identifieringen av möjliga donatorer säkras och prioriteras inom hälso- och sjukvården är av betydelse för hur många transplantationer som kan genomföras. Det är en positiv utveckling att antalet identifierade möjliga donatorer under år 2011 ökade i flera landsting och regioner.

Behovet av organ är fortsatt stort, 775 personer väntar idag på en eller flera transplantationer (1 april, 2012). Insatser behöver därför fortlöpande göras för att säkra identifieringen av möjliga donatorer och uppmuntra människor till att uttrycka sin vilja i donationsfrågan.

Socialstyrelsen har som ett led i det donationsfrämjande arbetet inrättat en webbplats för allmänheten med fakta om organ- och vävnadsdonation, www.livsviktigt.se och kommer liksom för tidigare år att uppmana till engagemang och aktivt ställningstagande under Donationsveckan 2012, 8-14 oktober, i anslutning till Europeiska Donationsdagen.

 

 

Möjliga donatorer i Sverige 2010

Socialstyrelsen rapporterar statistiken över möjliga organdonatorer i Sverige 2010. I pdf’en kan du läsa hela rapporten. Nedan följer sammanställningen.

Hela rapporten

Möjliga organdonatorer Sverige 2010 – sammanställning (PDF)

Möjliga organdonatorer Sverige 2010 tabell landsting-regioner (PDF)

Sammanfattning

Sammanställningen för år 2010 visar att 166 av 3 233 avlidna personer var möjliga som donatorer, och att 391 organtransplantationer kunde genomföras tack vare att 118 avlidna personer donerade sina organ för transplantationsändamål.

Underlaget i sammanställningen möjliggörs av en kontinuerlig rapportering om avlidna personer på intensivvårdsenheterna (IVA) till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). De donationsansvariga läkarna och sjuksköterskorna deltar i rapporteringen, och det är nu tredje helåret i rad som en sammanställning av möjliga donatorer i Sverige publiceras.

Personalen på IVA har hörsammat uppmaningen i föregående års sammanställningar, om nödvändigheten av att kontakt etableras med den jourhavande transplantationskoordinatorn, i frågan om den avlidna personens medicinska lämplighet som organdonator. Allt fler kontakter tas, vilket ger ökade möjligheter till fler genomförda donationer, då den medicinska lämplighetsbedömningen via koordinatorn kan göras med hänsyn till tänkbara mottagare.

Ett trendbrott i sammanställningen för år 2010 är att fler möjliga donatorer hade en känd inställning till donation samt att färre närstående hade inlagt sitt veto, när donationsviljan hos den avlidna personen var okänd.

Bekymmersamt är dock att antalet möjliga donatorer fortsätter att minska. Jämfört med år 2008 och 2009 har cirka 20 % färre möjliga donatorer identifierats, vilket resulterat i allt färre genomförda donationer. Minskningen belyser att insatser måste göras för att öka kunskapen om identifiering av möjliga donatorer och handläggningen av svårt sjuka, respiratorvårdade IVA-patienter, där det bedöms föreligga en misstanke om utveckling av total hjärninfarkt. Viktiga nyckelpersoner i detta arbete är donationsansvariga läkare och sjuksköterskor, som i sitt uppdrag har att arbeta med kvalitetssäkring och sprida kunskap om identifiering till kollegor och annan berörd IVA-personal.

Sammanställningen visar att det råder skillnader mellan landstingen i hur många möjliga donatorer som identifierats, baserat på antalet avlidna som vårdats på IVA. Skillnaderna väcker frågor för landsting där befolkningsunderlag och IVA-enheter är jämförbara.

 

What you need to know about donating a kidney

 

Kategorier

#blidonator (14)  #jagharsagtJA (22)  #vadväntardupå (18)  100 sätt att hjälpa (14)  Blodomloppet (4)  DN artikelserie (10)  Donationsveckan (7)  Event (5)  Film Min Historia (4)  Filmer vi gillar (10)  Forskning (9)  Gomorron Sverige (1)  Kampanjer (36)  Konferens (1)  Kvällsposten artikelserie (2)  MOD (9)  MOD i media (49)  Nyhetsbrev (3)  Personliga insamlingar (4)  Prins Daniel (6)  Religion (1)  Situationen i Sverige (7)  Sommar i P1 (13)  Statlig utredning (1)  Svenska Hjältar (6)  TV4 Nyhetsmorgon (17)  Utbildning (3)  Volontärer (4)  

 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • Nov
 • Dec