6 avgörande åtgärder

Det finns mycket kvar att göra för att Sverige vara ett av de främsta länderna i världen inom organdonation och transplantation.

Nedan ser du de sex punkter MOD ser som helt avgörande för att Sverige ska bli ett av de främsta länderna i världen inom organdonation och transplantation.

  1. Sverige måste bli bättre på att respektera ett ja till organdonation. Pga föråldrad lagstiftning och begränsade resurser inom sjukvården, kan vi idag inte fullt ut respektera den avlidnes önskan om att donera. Nästan nio av tio svenskar vill donera sina organ i Sverige. Genom att sätta individens vilja i centrum och skapa en organisation och lagstiftning som speglar allmänhetens vilja kommer också fler få chansen att bli donatorer och följaktligen också fler chansen att bli transplanterade.
  2. Organdonation måste bli en naturlig del av vården i livets slutskede. Inom intensivvården ses organdonation fortfarande till viss del som en apart verksamhet. Det är viktigt att skapa en organisation där organdonation ses som en naturlig arbetsuppgift och del av verksamheten. Intensivvårdens främsta uppgift är att rädda livet på den patient som vårdas hos dem. Men när livet inte längre går att rädda och det står klart att patienten kommer att avlida ska uppdraget övergå till att arbeta främjande för organdonation – för att rädda andra liv.
  3. Inför donation efter cirkulationsstillestånd som donationsmetod i hela landet. Det finns bara en död, men två sätt att dö på. För att du idag ska bli aktuell som organdonator behöver du avlida av totalt hjärninfarkt (DBD) på de allra flesta intensivvårdsacdelningarna. Genom att bredda kriterierna för vem som kan bli organdonator och införa donation efter cirkulationsstillestånd (DCD) på fler intensivvårdsavdelningar i Sverige skulle vi kunna öka antalet donatorer med upp till 40 %.  DCD innebär att du dör av att ditt hjärta stannar vilket leder till att hjärnans funktioner totalt och oåterkalleligen faller bort. Detta skulle betyda att många fler fick möjlighet att bli organdonator efter sin död. Läs mer om det här.
  4. Förnya och förbättra lagstiftningen och regelverket med tydlighet kring vilka medicinska insatser som får initieras och förlängas för att möjliggöra donation. Idag saknas tydlig lagstiftning kring vad sjukvården får göra för att respektera ett ja till organdonation på en patient vars eget liv inte längre går att rädda. Detta är avgörande för att vi ska bli bättre på att respektera patientens önskan och om ett ja till organdonation.
  5. Eliminera de stora regionala skillnader som finns idag. Då organdonation inte setts som en naturlig del av vården i livets slutskede i kombination med den otydliga lagstiftning som finns idag är det tyvärr stora regionala skillnader i hur intensvivvården arbetar med frågan om organdonation. Den bästa regionen kan ha mer än dubbelt så många organdonatorer per miljon invånare som de med minst antal donatorer. I förlängningen innebär detta att du har olika stor chans att få bli organdonator beroende på vart i landet du avlider.
  6. Förenkla levande organdonation och införa ett nordiskt njurbytesprogram. Genom att utöka det nordiska njurbytesprogrammet (STEP) kommer fler personer bli transplanterade med njurar från levande donatorer. Detta innebär att du som vill donera som levande organdonator men inte matchar med den du vill donera till, kan genom njurbytesprogrammet få möjlighet att donera samtidigt som din anhörige genom detta får möjlighet att få njure från annan levande organdonator. Detta innebär att fler organ kan doneras och att väntetiden för även de som står på väntelistan kortas samt att fler för möjlighet att komma upp på väntelistan.

 

Och så två saker som inte kommer dubblera antalet organdonatorer.

Nedan har vi listat två saker som många tror är avgörande för att öka antalet organdonatorer i Sverige. Det är såklart bra att fler registrerar sig i donationsregistret och/eller pratar med sina närstående om sin vilja. Och det är alltid bra att det i samhället finns information lättillgängligt och aktuellt om organdonation och att organdonation räddar liv. Men ingen av dessa två saker kommer ge sjukvården bättre förutsättningar och det kommer inte heller ge oss en ny lagstiftning.

  1. Opt Out – Donationsregistret 

Skulle vi verkligen få så många fler donatorer om alla var automatiskt anmälda till ett donationsregister? Detta är den vanligaste uppfattningen vi möts av, men det är inte lösningen på den komplexa frågan om organdonation. Sedan 1996 har vi i Sverige ett system av förmodat samtycke, vilket innebär att om man inte gjort sin vilja känd så förmodas man vara positiv till att donera sina organ. Även om det är bra att göra sin vilja känd, så är det faktiskt inte avgörande för donationsverksamheten ska fungera väl. Det stämmer att det är få som tagit ställning genom att registrera sin vilja i donationsregistret – endast 17 % har tagit det steget. Men, samtidigt vet vi viljan till organdonation i ca 50 % av alla dödsfall, eftersom den avlidne kan ha haft samtal med sina närstående om organdonation eller uttryckt sin vilja på annat sätt än genom donationsregistret.

Det är alltid bra och viktigt att göra din vilja känd, primärt genom att prata med dina anhöriga eller genom att registrera dig i donationsregistret. Det underlättar för dina närstående att känna till din vilja.

  1. Informationskampanjer om organdonation

En myt är att stora informationskampanjer skulle leda till en stor ökning av antalet donatorer. Det informationskampanjer eventuellt leder till är fler anmälningar till donationsregistret. Tyvärr finns inte en självklar korrelation mellan många anmälda i till donationsregister och en ökad andel organdonatorer. Det är helt andra faktorer som är avgörande för att öka antalet donatorer i Sverige.