Statistik

textplatta-hemsidan-statistik-editerbar

 

Senaste statistiken

Den 1 januari 2019 fanns det i Sverige ett totalt behov av 807 organ. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ. I snitt dör en person i veckan från väntelistan, bland annat för att organbristen är så stor.

Siffror säger mycket och därför kan du här nedan ta del av den senaste statistiken om organdonation. Hur Sverige står sig i en internationell jämförelse, hur många som väntar på organ, antal transplanterade, antal donatorer och anmälningar till donationsregistret med mera.

Statistik tabell Sverige väntelista transplanterade 2019

Positiv inställning till donation

I ett globalt perspektiv har vi svenskar den mest positiva attityden till organdonation i världen. Hela 85 % av Sveriges befolkning ställer sig positiva till att donera organ efter sin död. (undersökningar senast genomförda under 2015).

 

3dbsvU5bQzentt1LdkgyaA

 

Organdonation – internationella jämförelser av antal donatorer

De senaste 15 åren har antalet donatorer i Sverige legat stabilt på omkring 180 stycken per år. De senaste åren har sett bäst ut någonsin, med ett litet steg tillbaka under 2018. I ett internationellt perspektiv hamnar vi dock fortfarande långt efter.

Donatorer per milj inv europa

.

 

EU-karta ant don 2017 rosa

 

 

Olika typer av register påverkar inte antal donatorer

Många menar att Sverige skulle vara bättre på organdonation om vi hade ett Nej-register, dvs man föds ”ja” och aktivt måste säga ”nej”. Det som bilden nedan visar är dock att typen av register inte spelar någon roll. Det finns inget samband med en typ av register och många donatorer. Om ett Nej-register vore lösningen skulle alla svarta staplar vara längst till vänster. Det som däremot spelar större roll är samtalet – att det pratas om organdonation bland allmänhet, sjukvård och beslutsfattare.

 

donatorer per milj invånare 2017 sorts register

Tabellen visar donatorer per miljon invånare 2017 samt jämförelse över de olika sorters typer av register som finns. 

 

Nordisk jämförelse

Den absoluta majoriteten av levande donationer, är donation av njurar. Sverige är bättre på levande donation jämfört med avlidna donatorer.

Avlidna och LD per milj invånare norden

Nordisk jämförelse av antalet donatorer – avlidna och levande. Siffrorna avser 2018, dvs 2018-01-01 t.o.m. 2018-12-31.

 

 

Organdonation – utvecklingen av antalet donatorer i Sverige

Som tidigare nämnts så är svenskarna väldigt positiva till organdonation, men vi hamnar långt efter andra länder i Europa när det kommer till att hitta och ta tillvara på möjliga donatorer. Dock börjar det ske en långsam förändring i Sverige och de senaste åren (2014-2017) har varit de bästa någonsin gällande antalet donatorer och antalet transplanterade. Under 2018 minskade antalet donatorer från 188 till 182.

.Avlidna donatorer per år

Ackum ant don avlidna och levande

I Sverige har man donerat organ från avlidna och levande donatorer sedan 1964. Dessa siffror visar totalt antal donatorer från starten 1964 fram till och med 2018. Levande donatorer avser i detta fall donation av njure. 

Regionala skillnader

Sverige har stora regionala skillnader när det kommer till antal donatorer i varje region. Vissa regioner är mycket bra medan andra hamnar långt under snittet.

 

Regionala-skillnader-2018-rockwell
Regionala skillnader i Sverige (siffrorna visar 2018) gällande antalet faktiska donatorer per miljon invånare i respektive region. Det genomsnittliga antalet donatorer per miljon invånare för hela landet var 17,82 under 2017.

.

 

Ackumulerat antal LD njure

Totalt antal njurdonationer från levande givare fram till sista december 2018.

 

Levande donation

Levande donation har minskat de senaste åren i Sverige, och förra året var det lägsta procentuellt sett sedan 2000.

Levande njurdonatorer 2000-2018

Förändring levande njurdonatorer – antal.

fördelning LD AD njure

.

.

Antal som väntar på organ

Totalt fanns det ett behov av 807 organ den 1 januari 2019. En person som står på väntelistan kan behöva ett eller flera organ.

Väntar per organ 1 april 2019 vit botten

Donationsregistret

Tidigare anmälde sig ca 30.000-35.000 personer till donationsregistret årligen (siffrorna avser nyanmälningar). 2013 skedde en fördubbling med 67.000 anmälningar och 2014 var det över 100.000 anmälningar. 2015 skedde en minskning – dock var det fortfarande ca 50 % fler anmälningar än förr om åren. Denna minskning kan vi beskriva med ett fokusskifte – under 2013 och 2014 var många aktörer (däribland MOD) aktivt ute och informerade allmänheten, det var flertalet större kampanjer och stora mediala inslag under dessa år som bidrog till att anmälningarna sköt i höjden. Under 2015 var det inte alls lika stor närvaro bland allmänheten eller i media gällande organdonation – däremot satsades det mer på att informera och samarbeta med sjukvården, vilket gav resultatet att 2015 hade flest antal donatorer någonsin i historien (167 stycken) – fram till 2016 då siffran ökade ytterligare till 185 donatorer.

Donationsregistret anmäln 2010-2017 stapel

Antal registrerade. Fördelning kvinnor-män i donationsregistret, uppdelat i ålderskategorier. Siffror avser 2015-12-31.

 

Antalet transplantationer

Att antalet transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler donatorer hittas, fler transplantationer görs, fler liv räddas.

 

 

.

.

Tabell – transplantationer per organ och år

Transplanterade organ 2000-2018 tabell

Totalt antal transplantationer per organ och år 2001-2018.

 

Antal transplanterade 1e jan-31dec 2018 infographic njur-pancr

 

Antal transplantationer per år Q1

Transplantationer per år och organ Q1

Dessa diagram visar en jämförelse över antal transplantationer som genomförts mellan första januari och sista mars. Statistiken över donationer och transplantationer offentliggörs en gång per kvartal och genom att följa dessa kan vi få en indikation för hur det ser ut jämfört med föregående år. Första kvartalet 2019 visar sig vara ett framgångsrikt år sett till antal transplantationer.

.

Ackum ant transplantationer 20190331

Gäller transplantationer till och med 2019-03-31

Transplanterade organ 2018 stapel

 

Antal transplantationer per organ 2000-2018

Transplanterade njurar 2000-2018 stapel

 

Transplanterade lungor 2000-2018 stapel Transplanterade hjärtan 2000-2018 stapel Transplanterade levrar 2000-2018 stapel

 

För den senaste statistiken och uppdateringar om antalet personer på en väntelista och hur många som transplanterats i Sverige, ladda ned denna pdf ifrån Scandiatransplant.

Källor:

Livsviktigt
Scandiatransplant
Svensk Transplantationsförening
Global Observatory on Donation and Transplantation