fbpx

Other languages

platta-other-languages

 

Here you can read about how organ donation works in Sweden – the system, the attitudes, the waiting list and more.

 

English

Organ donation in Sweden

Today, seriously ill people are saved and given completely new opportunities in life, thanks to an organ transplant. Nowadays it is possible to transplant organs like kidneys, liver, heart, lungs and pancreas. A single donor can save the lives of up to eight people. It is also possible to transplant tissues like skin, corneas, heart valves and bone tissue.

Every year, between 700-800 organ transplants are performed in Sweden and about 1,000 tissue transplants. Meanwhile, there are around 800 people on a waiting list for an organ transplant – and their situation is usually very acute or they have a chronic disease, where no other treatment could save their lives.

Most of the people are waiting for a kidney, and the wait for a new kidney is sometimes very long – many have been waiting for 3-4 years. Kidney patients may in some cases receive dialysis treatment during their wait, but for those waiting for a heart, a liver, lungs or intestines there are no alternative treatments.

In Sweden, the number of donors are not enough to fill the need for organs of all the patients waiting for a transplant and about 50 people die each year because the lack of organ donors.

Sweden is positive to organ donation.

Sweden has the highest will to donate organs within Europe. According to a survey, conducted on behalf of the EU Commission in 2010, almost 85 % of the population in Sweden wish to donate their organs after their death, but few have expressed their will to donate. In Sweden, only 16 % have registered in the donation registry.

eu-karta-ant-don-english

Become a donor!

You decide whether you want to become an organ donor or not in Sweden. You can tell your loved ones what you wish, download a digital donor card, fill out a traditional donor card or register your will in the donation registry. It is always your last known stand on the matter that applies.

Today, there are several different ways to say yes to organ donation, and all are considered equal:

 • Talk to your relatives.
 • Download a digital donor card.
 • Register in the donation registry.
 • Sign a traditional donor card.

If nobody knows what you want in regards to donation when you die, the law in Sweden assumes that you’re positive to donate your organs. However, family members have the right to interpret the decedent’s desire (veto), and healthcare professionals will always talk to relatives to make sure they respect the deceased wish to donate or not.

Organ donation is based on a voluntary system where we support each other. Without organ donors, no one can get a new transplantation. Neither could you, if you would need one.

Who can be an organ donor?

Everyone has the potential to become a donor. Everyone can say “YES!” to donate their organs after their death, regardless of age, lifestyle, religion, and eventual diseases. Of the approximately 90,000 people who die each year in Sweden, only about 170 people become organ donors. A prerequisite for a person to become an organ donor after his or her death is that the person want to donate their organs – and in addition, the person must die at an intensive care unit, whilst connected to a respirator.

If a person is connected to a respirator when the circulation to the brain has ceased (brain dead), the body’s other organs are still sustained with oxygen, even though the person is declared dead. It is only then you can become an organ donor.

Becoming an organ donor isn’t based on age, it is the quality of the organs and tissue that determines whether a donation is possible or not. This means that you don’t have to worry about whether you can become a suitable donor or not. The healthcare professionals will always do a thorough and individual medical evaluation to see if a donation is possible or not.

Living donors

Today, some organ donations are from living donors. In most cases it is about donating a kidney, but it is also possible to donate a piece of the liver. Today, a third of the kidneys that are transplanted, come from living donors – and nowadays it is also possible to accept donations from people other than relatives and close friends. In order to make a living donation in Sweden, you need to do go through a thorough medical evaluation to ensure that the donor does not risk their own health. To learn more about living donation, please visit www.levandedonation.se.

Religion and organ donation

The top five major religions in the world: Christianity, Islam, Judaism, Hinduism and Buddhism all support and encourages organ donation. The majority uses the principle that people should give priority to saving the human life. The religions also emphasize, that everything should be performed with great respect for the integrity of the dead body, which is something that is done in Sweden.

To learn more about organ donation in Sweden, feel free to browse the rest of our website.

.

Norwegian – Norsk

Organdonasjon i Sverige

Mange alvorlig syke mennesker kan i dag redde livet, og få et helt nytt liv, takket være organdonasjon. Organer som kan transplanteres er nyrer, lever, hjerte, lunger og bukspyttkjertel. Én donor kan redde opp til åtte menneskeliv. I tillegg kan man transplantere vev, som hud, hornhinne, hjerteklaffer og ben.

Hvert år gjennomføres det i Sverige rundt 700-800 organtransplantasjoner og omtrent 1000 vevstransplantasjoner. Samtidig står det nærmere 800 mennesker på venteliste for et nytt organ. Disse pasientene er svært syke, og for at de skal kunne overleve, er organtransplantasjon eneste alternativ.

De fleste venter på nyre, og ventetiden kan være veldig lang. Mange har ventet i flere år. For nyrepasienter kan dialyse være en midlertidig løsning, men for dem som venter på hjerte, lever, lunger eller tarm, finnes det ingen andre livreddende behandlingsmuligheter enn transplantasjon.

I Sverige er antallet donorer for lavt til å redde alle som står på venteliste. Hvert år dør nærmere 50 mennesker på grunn av mangelen på organer.

Hele Sveriges befolkning positive til organdonasjon

Svenskene er mest positive til organdonasjon i Europa. Det viser en undersøkelse som ble utført på oppdrag av EU-kommisjonen i 2010. Nærmere 85 prosent av den svenske befolkningen ønsker å donere organer etter sin død, men få har gitt sitt standpunkt til kjenne. Kun 15 prosent har registrert seg i donorregisteret.

eu-karta-ant-don-english

Bli donor!

I Sverige er det du selv som tar avgjørelsen om å donere dine organer. Du kan informere dine nærmeste om din vilje, laste ned et digitalt donorkort, fylle ut et donorkort eller registrere ditt standpunkt i Socialstyrelsens donorregister. Det er til enhver tid din siste ytring som vil være gjeldende.

Hvis du ikke gjør din vilje kjent, vil det med hjemmel i loven kunne antas at du har sagt ja til å donere dine organer. Dine familiemedlemmer har dog rett til uttale seg, og selv tolke den avdødes vilje. Helsevesenet vil alltid ta dem til råds i spørsmålet om organdonasjon.

Det finnes i dag flere forskjellige måter å si ja til organdonasjon på. Alle gjelder i samme grad. Du kan:

 • Informere dine pårørende om din vilje
 • Laste ned et digitalt donorkort (som app)
 • Registrere deg i Socialstyrelsens donorregister
 • Fylle ut et vanlig donorkort

Organdonasjon bygger på et frivillig system, der alle hjelper alle.

Sier ingen ja, vil ingen kunne få et nytt organ. Heller ikke du.

Hvem kan bli organdonor?

Alle kan si JA! til å donere sine organer etter sin død, uansett alder, livsstil, religion eller eventuelle sykdommer. Av de cirka 90 000 menneskene som dør hvert år i Sverige, er det kun rundt 150 som blir organdonorer. En forutsetning for å kunne gi bort sine organer, er at man må ha gitt uttrykk for at det er noe man vil, samt at man dør på en intensivavdeling, tilkoblet respirator.

Er man tilkoblet respirator når sirkulasjon til hjernen opphører, vil kroppens øvrige organer fortsatt tilføres nødvendig oksygen etter at døden er inntruffet. Det er kun ved slike tilfeller man kan bli organdonor.

Det er ikke den avdødes alder, men organenes kvalitet, som avgjør om donasjon er mulig eller ikke. Ansvarlig helsepersonell vil gjennom omfattende medisinske undersøkelser vurdere organenes egnethet for transplantasjon. Om man kan bli organdonor, eller ikke, er altså ikke noe man selv trenger å forholde seg til.

Donasjon fra levende giver

I dag foregår organdonasjon også fra levende givere. Da handler det primært om nyre, men det er også mulig å donere en bit av leveren.

En tredjedel av alle nyretransplantasjoner kommer i dag fra levende givere. Det har nå også blitt mulig å donere en nyre til andre enn slektninger og nære venner. For å kunne donere en nyre mens man lever, må man gjennomgå en medisinsk utredning, for å slå fast at det ikke utgjør noen risiko for egen helse.

Religion og organdonasjon

De fem store verdensreligionene, kristendommen, islam, jødedommen, hinduismen og buddhismen stiller seg positive – og oppfordrer til – organdonasjon. Her står prinsippet om nestekjærlighet, og det å redde menneskeliv, sentralt. Det påpekes at den avdøde kroppen skal behandles med respekt, noe den alltid blir ved organdonasjon i Sverige.

Vil du vite mer om organdonasjon i Sverige, føl deg fri til å søke på denne nettsiden.

.

Spanish – Español

La donación de órganos en Suecia

Hoy en día, las personas gravemente enfermas pueden ser salvadas y tener nuevas posibilidades para vivir, gracias a los trasplantes de órganos. Hoy es posible trasplantar órganos como riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas. Un donante puede salvar la vida de hasta ocho personas. También es posible trasplantar tejidos como piel, córneas, válvulas del corazón y el tejido óseo.

Cada año, alrededor de 800 personas reciben trasplantes de órganos en Suecia y alrededor de 1.000 trasplantes de tejidos. Mientras tanto hay cerca de 800 personas en la lista de espera para un trasplante de órgano, sea porque el curso de la enfermedad es agudo o una enfermedad crónica, donde ningún otro tratamiento podría salvar sus vidas.

La mayoría está esperando un riñón, y la espera de un nuevo riñón es a veces muy larga y muchos llevan años eperando. Los pacientes renales pueden en algunos casos recibir tratamiento de diálisis durante su espera, pero para los que esperan un corazón, un hígado, pulmones o intestinos ino hay tratamientos alternativos!

En Suecia, el número de donantes no es suficiente para llenar la necesidad de órganos de todos los pacientes que esperan un trasplante. Alrededor de 50 personas mueren cada año debido a la escasez de órganos donados.

La actitud hacia donaciones de órgano es muy positiva en Suecia.

Suecia tiene la voluntad de donación más alta de Europa. Según una encuesta llevada a cabo en nombre de la Comisión de la UE en el año 2010 casi el 85 por ciento de la población de Suecia desea donar sus órganos después de su muerte, pero pocos han expresado su voluntad de donar. En Suecia, sólo el 15% ha registrado su voluntad de donación.

eu-karta-ant-don-english

iConviértase en un donante!

Es usted quien decide si va a ser un donante de órganos o no en Suecia. Usted puede decirle a sus seres queridos cómo lo quiere, descargar una tarjeta de donante digital, llenar una tarjeta de donante o registrar su voluntad en el registro de donación de Socialstyrelsen. Siempre es el último deseo conocido que se aplicará.

Si después de su muerte nadie sabe lo que desea, la ley sueca parte de de la suposición de que usted quiera donar sus órganos. Sin embargo, los miembros de su familia tienen el derecho de interpretar su voluntad y la atención sanitaria siempre habla con ellos para que su deseo sea respetada.

Ahora hay varias maneras diferentes de decir sí a la donación de órganos, y todos se consideran equivalentes:

 • Hablar con sus familiares.
 • Descargar su tarjeta de donante digital.
 • Registrarse en el registro de donación de Socialstyrelsen,
 • Firmar una tarjeta de donante tradicional.

La donación de órganos se basa es un sistema voluntario en el que nos apoyamos mutualmente. Sin los voluntarios, nadie puede recibir un nuevo órgano.

¿Quién puede ser donante de órganos?

Todas las personas tienen el potencial de convertirse en un donante. Todo el mundo puede decir ique sí! a donar sus órganos, sin importar la edad, estilo de vida, religión, o enfermedad. De las aproximadamente 90.000 personas que mueren cada año en Suecia, sólo alrededor de 150 personas son donantes de órganos. Un requisito previo para que una persona pueda llegar a ser un donante de órganos después de su muerte es que la persona quiera donar sus órganos. Además, la persona debe fallecer en una unidad de cuidados intensivos, conectada a un respirador para que los órganos puedan ser aprovechados.

Cuando uno está conectado a un respirador y la circulación al cerebro ha cesado, los órganos del cuerpo siguen teniendo un suministro de oxígeno, a pesar de que la persona sea declarada muerta. Es sólo entonces cuando se puede ser donante de órganos.

No es la edad, sino la calidad de los órganos y tejidos que determina si una donación es posible . Usted mismo no puede decidir si es adecuado como donante. La atención médica siempre hará una evaluación médica completa e individual para ver si una donación se podrá llevar a cabo.

Donación de vivo

Hoy la donación de órganos en algunos casos son de donantes vivos. En esos casos casi siempre se trata de un riñón, pero también es posible donar un trozo de hígado. En la actualidad un tercio de los riñones trasplantados son de donantes vivos y es posible aceptar donaciones de personas que no sean familiares o amigos cercanos. Para poder hacer una donación de vivo en Suecia tiene que hacerse una evaluación médica cuidadosa para asegurarse de que no se arriesgue la salud del presunto donante. 

La religión y la donación de órganos

Las cinco religiones principales del mundo – Cristianismo, Islamismo, Judaísmo, Hinduismo y Budismo -apoya y fomenta la donación de órganos. La mayoría de ellos utiliza el principio de dar prioridad a la preservación de la vida humana. En las religiones,sin embargo, queda enfatizado que todo debe hacerse con gran respeto por la integridad del cadáver. Este también es el praxis de Suecia.

.

German – Deutsche

Organspende in Schweden

Heute können schwer kranke Menschen gerettet werden und Dank Organtransplantation vollkommen neue Lebensmöglichkeiten bekommen. Heutzutage ist es möglich Organe wie Nieren, Leber, Herz, Lunge und Bauchspeicheldrüse zu transplantieren, bei dem ein Spender das Leben von bis zu acht Personen retten kann. Es ist sogar möglich Gewebe wie Haut, Hornhaut, Herzklappen und Knochengewebe zu transplantieren.

Jedes Jahr werden rund 800 Organtransplantationen und 1000 Gewebetransplantationen in Schweden durchgeführt. Zeitgleich stehen ungefähr 800 Personen auf einer Warteliste für eine Organstransplantation dessen Krankheitsverlauf oft akut ist oder sie haben eine kronische Krankheit, bei der keine andere Behandlung ihr Leben retten kann.

Die meisten warten auf eine Niere, wobei die Wartezeit für einen neue Niere manchmal sehr lang ist – viele warten mehrere Jahre. Nierenpatienten können in bestimmten Fällen eine Dialysebehandlung während der Wartezeit bekommen, jedoch für die, die auf ein Herz, eine Leber, Lunge oder Darm warten gibt es keine alternative Behandlungen.

In Schweden reicht die Anzahl von Spendern nicht, um die Bedarf von allen, die auf ein Organ warten, zu decken und rund 50 Personen sterben jedes Jahr aus diesem Grund.

Schweden ist positiv eingestellt zur Organspende

Schweden hat den höchsten Spenderwillen in Europa. Das zeigt eine Untersuchung, die im Auftrag der EU-Kommission im Jahr 2010 durchgeführt wurde. Fast 85 % der Bevölkerung in Schweden sind bereit ihre Organe nach ihrem Tod zu spenden, allerdings haben wenige ihren Willen zur Organspende ”ausgedrückt”. In Schweden sin des nur 15 %, die sich registriert haben.

eu-karta-ant-don-english

Werden Sie Organspender

In Schweden sind Sie es selbst, die bestimmen, ob Sie Organspender werden wollen oder nicht. Sie können Ihren Verwandten erzählen wie Sie möchten, einen digitalen Spenderausweis herunterladen, einen traditionellen Spenderausweis ausfüllen oder Ihren Willen im Spenderegister registrieren. Es ist immer Ihr zuletzt bekannter Wille der zählt.

Wenn keiner weiß was Sie nach Ihrem Tod möchten, geht das Gesetz davon aus, dass Sie ”ja” zum Spenden Ihrer Organe gesagt haben. Allerdings haben Ihre Familienangehörigen das Recht

Ihren Willen zu deuten und die medizinische Fürsorge wird immer mit ihnen sprechen um Ihren persönlichen Willen zu repektieren.

Heute gibt es unterschiedliche Art und Weisen ”ja” zur Organspende zu sagen und alle Möglichkeiten sind gleichwertig:

 • Mit einem Angehörigen sprechen
 • Ihre digitale Spendenkarte herunterladen
 • Sich im Spendenregister registrieren
 • Unterschreiben Sie einen traditionellen Spendenausweis

Organspende baut auf ein freiwilliges System auf in dem wir uns gegenseitig unterstützen. Ohne Freiwillige kann keiner ein neues Organ bekommen. Auch Sie nicht.

Wer kann Organspender werden?

Alle haben Vorraussetzungen Organspender zu werden. Alle können ”ja”! zum Spenden ihrer Organe nach ihrem Tod sagen, ungeachtet Alter, Lebensgewohnheiten, Religion oder eventuelle Krankheiten. Von den ca 90 000 Menschen, die in Schweden jedes Jahr sterben, sind nur ca 150 Personen Organspender. Eine Vorraussetzung damit eine Person Organspender nach ihrem Tod werden kann ist, dass sie ihre Organe spenden möchte – und außerdem muss diese Person auf einer Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen sterben.

Wenn man an ein Beatmungsgerät angeschlossen ist und die Blutzirkulationen zum Herzen aufgehört hat, werden die übrigen Organe weiterhin mit Sauerstoff versorgt, obwohl man tot erklärt ist.

Es ist nicht das Alter der Person, sondern die Qualität der Organe und des Gewebes die entscheidet ob eine Spende möglich ist oder nicht. Die medizinische Fürsorge führt immer eine individuelle und genaue medizinische Prüfung durch, um zu sehen ob eine Spende möglich ist.

Lebendspende

Heute werden in gewissen Fällen sogar Transplantationen von lebenden Spendern durchgeführt. Es handelt sich fast immer um eine Niere. Es ist jedoch sogar möglich einen Teil der Leber zu spenden. Heutzutage kommen ein Drittel der transplantierten Nieren von lebenden Spendern – und es ist möglich Spenden von anderen Person als seinen Angehörigen und engen Freunden zu akzeptieren. Um eine Lebendspende in Schweden durchzuführen, muss der potentielle Spender eine ausführliche medizinische Untersuchung über sich ergehen lassen, um sicherzustellen, dass er nicht sein eigenes Leben riskiert.

Religion und Organspende

Die fünf größten Weltreligionen: Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus und Buddhismus unterstützen und muntern zur Organspende auf. Die Mehrheit anwendet das Argument, dass die Menschen priorisieren sollten Menschenleben zu rettern. In den Religionen wird jedoch oft betont, dass alles mit einem großem Respekt für die Integritet des toten Körpers geschehen sollte, welches in Schweden der Fall ist.

.

French – Français

Le don d’organes en Suède

Aujourd’hui, les gens gravement malades peuvent être sauvés et obtenir de nouvelles possibilités pour la vie, grâce à une greffe d’organe. Aujourd’hui, il est possible de transplanter des organes comme les reins, le foie, le cœur, les poumons et le pancréas. Un donneur peut sauver la vie d’un maximum de huit personnes. Il est également possible de transplanter des tissus comme la peau, les cornées, les valves cardiaques et les tissus osseux.

Chaque année, environ 800 greffes d’organes sont pratiquées en Suède et environ 1 000 greffes de tissus. Pendant ce temps, près de 800 personnes sont sur une liste d’attente pour une greffe d’organe – et le développement de leur maladie est le plus souvent urgent, ou ils ont une maladie chronique, où aucun autre traitement ne pourrait sauver leur vie.

La plupart sont en attente d’un rein, et l’attente d’un nouveau rein est parfois très longue – beaucoup attendent depuis des années. Les patients du rein peuvent avoir, dans certains cas, un traitement de dialyse pendant leur attente, mais pour ceux qui attendent un cœur, un foie, des poumons ou des intestins il n’y a pas de traitements alternatifs.

En Suède, le nombre de donneurs ne suffit pas pour satisfaire au besoin d’organes de tous les patients en attente d’une greffe, et environ 50 personnes meurent chaque année par manque d´organes.

La Suède est très positif au don d’organes

La Suède a la volonté de don la plus élevée d’Europe. Selon une enquête réalisée pour le compte de la Commission Européenne en 2010, près de 85 pour cent de la population en Suède souhaite faire don de leurs organes après leur mort, mais peu de gens ont exprimé leur volonté de faire don. En Suède, 15 pour cent seulement ont enregistré leur volonté de don.

eu-karta-ant-don-english

Devenez donateur!

C’est vous qui décidez d’être donneur d’organes ou non en Suède. Vous pouvez dire à vos proches comment vous le souhaitez, télécharger une carte de donneur numérique, remplir une carte de donneur ou enregistrer votre volonté dans le registre de don de la Direction Nationale de la Santé et des Affaires Sociales de la Suède. C’est toujours votre dernière volonté connue qui s’appliquera.

”Si vous voulez prendre,

Vous devriez également donner….”

Si personne ne sait ce que vous vouliez faire après votre mort, la loi présume que vous avez accepté de faire don de vos organes. Cependant, les membres de votre famille ont le droit d’interpréter la volonté du défunt et le service médical leur parlera toujours pour que la volonté soit respectée.

Aujourd’hui, il y a plusieurs façons de dire oui au don d’organes, et toutes sont considérées égales:

Le don d’organes est basé sur un système volontaire où nous nous soutenons mutuellement. Sans les bénévoles, personne ne peut obtenir un nouvel organe. Vous non plus.

Qui peut être donneur d’organes?

Tous ont le potentiel de devenir un donneur. Tout le monde peut dire OUI! à faire don de ses organes après leur mort, indépendamment de son âge, sa mode de vie, sa religion, ou ses maladies éventuelles. Sur les quelques 90 000 personnes qui meurent chaque année en Suède, il n´y a que environ 150 personnes qui sont des donneurs d´organes. La condition pour une personne de devenir donneur d’organes après sa mort, c’est que la personne souhaite faire don de ses organes – et en plus il faut que la personne meure dans une unité de soins intensifs, reliée à un respirateur.

Quand la personne est connectée à un respirateur et la circulation du cerveau a cessé, les autres organes du corps poursuivent à être alimentés en oxygène, même si la personne est déclarée morte. Ce n’est que dans ce cas là que l´on peut devenir donneur d’organes.

Ce n’est pas l’âge, mais la qualité des organes et des tissus qui détermine si un don est possible ou non. Vous n’avez pas besoin alors de décider vous-même si vous êtes approprié comme donneur ou pas. Le service médical fait toujours un examen médical complet et individuel pour voir si un don est possible ou non.

Don de donneurs vivants

Aujourd’hui, dans certains cas, les dons d’organes proviennent des donneurs vivants. Il s´agit presque toujours d’un rein, mais il est également possible de donner une partie de foie. Aujourd’hui, un tiers des reins transplantés proviennent des donneurs vivants – et de nos jours, il est possible d’accepter des dons de personnes autres que les parents et les amis proches. Pour devenir donneur vivant en Suède il faut faire un examen médical pour pouvoir être sûr que le donneur ne risque pas sa propre santé.

Religion et le don d’organes

Les cinq grandes religions du monde: le christianisme, l’islam, le judaïsme, l’hindouisme et le bouddhisme soutiennent et encouragent le don d’organes. La majorité utilise le principe que les gens devraient donner la priorité à la sauvegarde de la vie humaine. Dans les religions il est toutefois souvent souligné que tout doit être fait avec beaucoup de respect pour l’intégrité du corps du défunt, ce qui se fait aussi en Suède.

.

Bulgarian – Bŭlgarski, български

Донорство на органи в Швеция

В днешно време хора със сериозни заболявания могат да бъдат спасени и могат да получат нов шанс за живот благодарение на донорството на органи. В наши дни е възможно да бъдат дарени органи като бъбреци, черен дроб, сърце, бели дробове и панкреас. Един единствен донор може да спаси животa на до десет души. Също така могат да бъдат дарявани кожа, роговици, сърдечни клапи и костни тъкани.

В Швеция всяка година се извършват около 800 трансплантации на органи и около 1000 трансплантации на тъкани. В същото време в списъка на чакащите има около 800 човека, повечето от които с остри или хронични заболявания, за които единствената надежда е трансплантацията.

Повечето от тях чакат за трансплантация на бъбрек, процедура която обикновено отнема дълго време; много от хората чакат с години. Пациенти, чакащи за трансплантация на бъбрек, могат да бъдат подложени на диализа докато чакат. За съжаление за хората, които чакат за трансплантация на сърце, черен дроб, бял дроб или вътрешности, няма алтернативни лечения.

В Швеция броя на донорите не е достатъчен, за да се адресира необходимостта от органи за всички пациенти, чакащи за трансплантация. В резултат на това около 50 човека губях живота си всяка година, поради липса на донори.

Шведите се открояват позитивно когато става въпрос за даряване на органи

Шведите са с най-високите теоретични нива на готовност за даряване на органи в Европа. Според проучване, проведено от името на Европейската Комисия през 2010, почти 85% от шведите желаят да дарят органите си след смъртта, но малцина са изразили своята волята. В Швеция, само 15% от хората са регистрирани като дарители на органи.

eu-karta-ant-don-english

Стани дарител!

Вие решавате сами за себе си дали искате да бъдете дарители в Швеция. Можете да споделите желанието си със своите близки, можете да изтеглите дигитална донорска карта, да попълните традиционна донорска карта или да се регистрирате в регистъра на донори. Вашето последно известно становище по въпроса е това, което е прилага.

Ако никой не знае какво е вашето становище по върпоса за донорството, при евентуална смърт законът тълкува, че вие бихте дарили органите си. Въпреки това, членовете на семейството на починалия имат право да тълкуват неговата или нейната воля и здравните специалисти винаги се грижат да установят диалог с тях, за да се уверят, че волята на починалия е уважена.

В днешно време има различни методи да кажете „ДА!“ на донорството и всички те се считат за равносилни:

 • Говорете с вашите близки
 • Изтеглете дигитална донорска карта
 • Регистрирайте се в регистъра на донори
 • Попълнете традиционна донорска карта

Донорството на органи се основава на система, изградена на добровлни начала, в която всички се подкрепят. Без доброволци, никой не би могъл да получи нов орган.

Кой може да бъде дарител?

Всеки има потенциала да се превърне в донор. Всеки може да каже ”ДА!”, за да бъдат дарени неговите органи, независимо от възраст, начин на живот, религия или евентуални заболявания. От около 90 000 души, които умират всяка година в Швеция, само около 150 души стават дарители на органи. Предпоставка за дадено лице да стане дарител на органи след неговата или нейната смърт е, че лицето иска да дари органите си. В допълнение на това, лице трябва да умре в интензивно отделение, докато е включено към респиратор.

Когато човек е свързан с респиратор и кръвообращението в мозъка спре, другите телесни органи се снабдяват с кислород, въпреки че лицето е обявено за починало. Само тогава човек може да стане дарител.

Да се стане дарител на органи не е въз основа на възраст, а на качеството на органите и тъканите, което определя дали дарение е възможно или не. Това означава, че не е нужно да се тревожите дали сте подходящ донор или не. Медицинските специалисти винаги ще направят задълбочена и индивидуалена медицинска оценка, за да преценят дали дарението е възможно.

Живи дарители

В днешно време, някои от дарения са от живи донори. В тези случаи, почти винаги се дарявя бъбрек, но също така е възможно да се дари част от черния дроб. Днес, една трета от бъбреците, които се трансплантират, идват от живи донори – и в днешно време е възможно да се приемат дарения от хора, които не са роднини или близки приятели. За да се направи дарение от жив донор в Швеция, се извършва пълен медицински преглед, за да се гарантира, че донорите не рискуват собственото си здраве.

Религия и донорство

Всяка от петте най-разпространени религии в света (християнство, ислям, юдаизъм, хиндуизъм и будизъм) подкрепя и насърчава даряването на органи. Основният аргумент се позовава на принципа, че всеки трябва да дава приоритет на спасяването на човешкия живот. Тези религии също подчертават, че процедурата по трансплантация трябва да се извършва с уважение към целостта на мъртвото тяло. Това е нещо, което медицинският персонал в Швеция винаги взима предвид при трансплантация.

.

Chinese – Zhōngwén, 中文

瑞典的器官捐献情况

如今,身患重病的人们可以通过器官移植获得被救治,并且拥有第二次生命机会。在当今技术水平的支持下,例如肾脏、肝脏、心脏、肺和胰腺等器官是可以被移植的。一个捐赠者甚至可以挽救多达八个人的生命。另外,包括皮肤、角膜、心脏瓣膜和骨组织等在内的各种组织也可以进行移植。

每年,在瑞典境内大约会进行800例器官移植和1000例组织移植。与此同时,有近800人在等待着这样一个机会。他们通常病情紧急或患有慢性疾病,除了移植没有其他治疗方法可以挽救他们的生命。

这些人中的大部分都在等待一个可以移植的肾脏,这样的等待无疑是漫长的,有些人已经为此等待多年。在某些情况下,肾病患者会在等待期间接受透析治疗,然而对于那些需要移植心脏、肝、肺或肠道的患者却没有任何替代疗法。

在瑞典,捐赠者的数量远不能满足等待移植患者的需求,每年约有50人在等待的过程中死去。

瑞典支持器官捐赠

理论上来说,瑞典对于在欧洲范围内捐献器官有最高的期望值。根据欧盟委员会2010年开展的一个调查,有将近85%的瑞典人希望在死后捐献出他们的器官,但只有很小一部分人表达了这样的意愿,只有15%的人完成了捐赠登记。

eu-karta-ant-don-english

成为捐赠者!

在瑞典,你可以决定是否成为一名捐赠者。你可以告诉你的亲人自己的意愿、下载数字捐献卡、填写传统的捐赠卡或在捐赠登记处进行注册。只要你有意愿,总有一种合适的方法去实现。

如果没有人知道你在捐赠这件事情上的看法,在你去世之后法律会自动认为你同意捐献自己的器官。然而,家庭成员有解释死者意愿的权利,医护人员也会和他们交谈以确保死者的意愿能够得到尊重。

如今有多种等同的方式可以被用来表达自己的捐赠意愿,它们分别是:

 • 与亲人交流
 • 下载数码捐赠卡
 • 捐赠登记处注册
 • 注册一个传统的捐赠卡

器官捐赠是一个互助的志愿系统。如果没有志愿者,没有人可以得到新的器官,你也不例外。

谁可以成为器官捐献者?

每个人都有可能成为捐赠者。无论年龄、生活习惯、宗教信仰或最终的疾病,每个人都可以对死后捐献器官说“是的,我愿意!”

每年在全瑞典去世的大约90,000人中,只有约150人成为捐赠者。死后成为捐献者的前提条件是死者愿意捐献,除此之外,他必须在重症监护病房内、连接着呼吸机的情况下死去。

一个脑死亡的人虽然已经宣告死亡。但仍需连接呼吸机,因为身体内除大脑以外的其他器官仍然需要氧气维持。只有这样才能成为器官捐献者。

对捐赠者质量的评判重点不在于年龄,而器官和组织的质量才是决定能否实现捐赠的关键。这意味着你不必过分担心,医护人员会负责通过彻底的个人检查来确定你能否捐赠。

活体捐献

如今,一些供体是来自于活体捐赠者的。这种情况大多数发生在肾脏捐赠时,但也是用于部分肝的捐赠。当今有三分之一的肾脏捐献来自于活体,受赠者也可以接受除亲人和好友之外的捐赠者所提供的供体。为了在瑞典实现活体捐赠,捐赠者需要进行全面的医疗评估以确保他们不是在拿自己的健康冒险。

宗教与器官捐赠

世界的五大宗教(基督教、伊斯兰教、犹太教、印度教和佛教)都支持和鼓励器官捐献,因为这是一项将拯救他人生命作为要义的工作,是符合宗教信条的期望的。这些宗教的价值观也要求所有的工作都要以尊重尸体完整性作为前提,而这也正是瑞典的医疗工作人员所重视的。