Vad vi vill

 

Vårt mål är att ingen i Sverige ska dö i väntan på organ. Detta är ett långsiktigt mål som kräver förändring på flera sätt och det kräver också samarbete från många olika plan.

Vi har idag ett systemfel i Sverige när det kommer till hur vi jobbar med organdonation. Vi har den högsta viljan i världen, nästan nio av tio uppger att de vill donera sina organ. Samtidigt är det otroligt få som får möjlighet att faktiskt bli donatorer. Av de nästan 100 000 personer som avled 2018 fick endast 182 personer möjlighet att donera sina organ efter sin död. Med beprövad praxis från andra länder och förändrad lagstiftning skulle vi kunna dubblera antalet donatorer i Sverige.

För att kunna nå vårt mål – att ingen ska behöva dö i väntan på organ – har vi identifierat ett antal områden som vi behöver arbeta extra med.

  • Vi måste bli bättre på att respektera ett ja till donation, vilket inte görs idag.
  • Vi vill att organdonation ska bli en naturlig del av vården, vilket det inte är idag.
  • Vi vill införa DCD för att kunna respektera fler personers vilja (DCD betyder donation after circulatory death och innebär att fler personer kan bli organdonatorer i Sverige).
  • Vi vill ha ett förnyat regelverk och tydlighet kring vilka medicinska insatser som får initieras och förlängas för att möjliggöra donation.
  • Vi vill eliminera de stora regionala skillnaderna som finns idag.
  • Vi vill förenkla levande donation och införa ett nordiskt njurbytesprogram.

Genom att nå dessa mål skulle vi utan problem kunna dubblera antalet donatorer i Sverige.

Manifest hjärta