Donationsfrämjande arbete

Det är nog många som inte vet att, om du inte har sagt nej till donation, så anses det att du är positiv till att donera.

Lena Hallengren, tidigare Socialminister (S)

I Sverige avlider varje år närmare 90 000 personer, men endast en bråkdel av dessa har möjlighet att donera sina organ efter döden. Förra året, 2022, hade Sverige rekordmånga organdonatorer, hela 206 personer, vilket är fantastiskt. Men siffran hade kunnat vara betydligt större. Nästan 9 av 10 personer är positiva till organdonation efter sin död.

Organdonation är en komplex fråga, och det är många faktorer som samverkar. För att lösa bristen på organ i Sverige, behövs en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden. En ny uppdaterad lagstiftning har varit en av de viktigaste förändringarna för att Sverige ska bli bättre på organdonation. Men fortsatt donationsfrämjande arbete krävs för att vi i Sverige ska bli bättre på att respektera den höga donationsviljan som finns bland befolkningen. MOD har sedan starten 2012 arbetat för att förändra situationen i Sverige i fråga om organdonation, med målsättningen att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ.

MOD har identifierat sex prioriterade donationsfrämjande åtgärder för att vi ska kunna öka antalet donatorer i Sverige.

  • Implementering av ny lagstiftning. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2022, är central för att fler ska ges möjlighet att donera organ. Lagen innehåller nu den tydlighet som sjukvården länge efterfrågat. Detta förblir den enskilt viktigaste faktorn för att fler ska kunna donera organ. Läs mer om den nya lagstiftningen här.
  • Intensivvården är avgörande. I intensivvårdens uppdrag ingår det att uppmärksamma möjligheten till organdonation. På vissa orter kan det gå flera år mellan en fullgången donationsprocess. Detta gör att det är oerhört viktigt att ha utbildade medarbetare och stödjande funktioner med specialistkunskap inom området. Verksamhetschefen har ett ansvar att se till att verksamheten är organiserad så att alla möjliga donatorer kan identifieras och att donationsprocessen fungerar i alla led. Verksamhetschefen ansvarar också för att donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS) finns på sjukhus där intensivvård bedrivs och att dessa får möjlighet att fullgöra sina åtaganden, genom att få tid och resurser avsatt för uppdraget.
  • Regionalt likvärdiga förutsättningar. Idag råder det regionala skillnader som delvis beror på att organdonation inte alltid ses som en naturlig del av vården i livets slutskede, men också på grund av att lagstiftningen tidigare var otydlig. Det innebär att donationsverksamheten till stor del varit baserad på eldsjälar och möjligheten att donera organ efter sin död varierar beroende på vilken personal som funnits på plats. I förlängningen leder detta till att möjligheten till livräddande transplantationer är ojämlikt fördelad i landet. Genom att se över de organisatoriska förutsättningarna i regionerna samt att se till att samtliga regioner har rätt verktyg kommer det donationsfrämjande arbetet att gynnas, fler som vill donera organ kommer få chansen att göra det och fler svårt sjuka får möjlighet att bli transplanterade.
  • DCD som donationsmetod (donation efter cirkulationsstillestånd). Genom att införa donation efter cirkulationsstillestånd vid fler sjukhus i Sverige skulle antalet donatorer kunna öka med upp till 40 procent. Här kan du läsa mer om DCD.  Idag har redan många intensivvårdsavdelningar implementerat DCD som donationsmetod. Nu är det viktigt att alla intensivvårdsavdelningar följer efter. Under 2022 gavs 47 personer möjligt att donera sina organ tack vare DCD som donationsmetod.
  • Organdonation behöver bli en naturlig del av vården i livets slutskede. Det är viktigt att skapa en organisation där organdonation ses som en naturlig arbetsuppgift inom intensivvården. Inom intensivvården arbetar man alltid för att rädda livet på den patient som vårdas, men när det inte är möjligt och det står klart att patienten kommer att avlida, ska uppdraget övergå till att vara donationsfrämjande, och till att rädda andra människors liv.
  • Förenkla för levande donation och utöka det nordiska njurbytesprogrammet. Sverige är idag världsledande inom levande donation, men det finns många saker som kan förbättras för att förenkla för fler som vill donera. Genom att utöka det nordiska njurbytesprogrammet kommer fler personer att kunna bli transplanterade med njurar från levande donatorer. Detta minskar väntetiden både för de som står på listan för en njure från en avliden donator och för den som får en njure från en levande donator. Läs mer om levande donation och njurbytesprogrammet här.