Njurbytesprogrammet STEP

Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än den personen som njurdonationen ursprungligen var tänkt för, kan man idag tack vare njurbytesprogrammet STEP öka antalet njurtransplantationer.

Sedan 2019 finns det i Skandinavien ett njurbytesprogram, även kallat Scandia Transplant kidney Exchange Program (STEP). Njurbytesprogrammet var initialt med start 2016, enbart ett nationellt samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala. Först tre år senare börjande länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och Estland ansluta sig till programmet.  STEP-programmet är enbart till för dig vill donera njure som levande donator eller har en tilltänkt levande donator.

Innan en levande donator kan blir aktuell görs alltid noggranna undersökningar för att ta reda på om givaren är lämplig för en njurdonation. Under denna utredning testar man att den levande donatorn matchar mottagaren med ett antal kriterier så att den donerade njuren inte stöts bort av mottagarens immunsystem. I upptill en tredjedel av fallen då man utreder patienter för transplantation med levande donator finner man att den tilltänkta donatorns njure inte passar till mottagaren. Detta kan bero på att mottagaren har antikroppar riktade mot donatorn eller att blodgrupperna inte är förenliga (blodgruppsolika).

Om den tilltänkta donatorn inte passade ihop med mottagaren la sjukvården tidigare ned utredningarna och patienten sattes upp på väntelistan för att få en njure från en avliden donator. Nu kan sjukvården istället tillfråga både den som behöver en ny njure och den som vill donera en njure om de vill vara med i njurbytesprogrammet. Genom att matcha levande njurdonatorer med andra personer än den personen som njurdonationen ursprungligen var tänkt för, kan man nu kunna öka antalet njurdonationer i Skandinavien.

Förutsättningen för att delta i programmet är att donatorn kan tänka sig att donera sin njure till en annan mottagare, och att mottagare kan tänka sig att ta emot en passande njure från en annan levande donator inom njurbytesprogrammet STEP. Tre gånger per år sker genom ett dataprogram matchning för att identifiera möjliga njurbyten. Precis som inom all sjukvård råder sekretess mellan de olika deltagarna i ett njurbyte.

Rent praktiskt kommer det njurbytesprogrammet till en början främst vara tänkt att hjälpa patienter som har antikroppar riktade mot donatorns vävnadstyp, så kallade immuniserade patienter.

Fakta

  • Första treparts-byte genomfördes oktober 2019 i Sverige, med enbart svenska par.
  • De två första njurbytena mellan två olika skandinaviska länder genomfördes i slutet av 2019.

Fördelar med bytesprogrammet.

Det finns fördelar för mottagaren att få en njure från en levande donator med förenlig blodgrupp då mottagaren slipper förbehandling. Dessutom ger programmet möjligheten för andra patienter med antikroppar att få en passande njure. Ju fler som får njurar från en levande donator desto kortare blir väntetiden för alla dem som väntar på en njure från en avliden donator.

MOD har intervjuat Camilla och Peter som varit med i STEP. I intervjun delar de med sig av sin erfarenhet av njurbytesprogrammet, hur det är att utredas som donator och vad man har för känslor och tankar inför att både donera och motta ett nytt organ.

Intervjun är inspelad under hösten 2021.