Organdonatorer senaste 10 åren

Att antalet organdonationer och transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation.

Sidan uppdaterades 11/1 2022

Vi svenskar har den högsta donationsvilja i världen, 9 av 10 personer säger sig vara positiva till att donera sina organ efter sin död. Men vi hamnar långt efter andra länder i Europa när det kommer till att identifiera och möjliggöra för sjukvården att respektera den höga donationsviljan bland befolkningen. Dock börjar det ske en långsam förändring i Sverige och de senaste åren (2014-2021, med undantag av 2020) har varit de bästa någonsin gällande antalet donatorer och antalet transplanterade. 2019 hade vi rekordsiffror på 191 organdonatorer i Sverige. Även 2021 blev ett rekordår med 192 organdonatorer, mycket tack vare att Sverige har börjat implementerar DCD som ny donationsmetod.  Under 2020 hade Sverige 27 stycken DCD-donatorer.

Ser vi över en tioårsperiod har antalet organdonatorer stadigt ökat i Sverige, med undantag för 2020 (vilket berodde på pandemins påverkan på svensk sjukvård.

Att antalet organdonationer och transplantationer ökar är ett av de viktigaste måtten på att Sverige börjar bli bättre gällande organdonation. Fler organdonatorer kan identifieras, fler organtransplantationer görs och fler liv räddas.

 

2015 startades ett pilotprojekt i Sverige med mål att ge fler möjlighet att bli organdonatorer genom att även inkludera den som har avlidit via cirkulationsstillestånd, dvs DCD, som möjligt organdonator om donationsvilja är positiv hos den avlinda. Denna donationsmetod är väletablerad i andra länder men har tidigare inte tillämpats i Sverige. Sedan en tid tillbaka genomförs detta i kontrollerade former på utvalda intensivvårdsavdelningar i landet, men håller på att breddinföras på intensivvårdsavdelningarna i Sverige. Det kallas kontrollerad donation efter cirkulationsstillestånd. Den svenska DCD-strategin är till stor del baserad på hur Storbritannien implementerat och arbetar, och målet i Sverige är att följa deras strategi till stor del.

Sedan DCD-projektets start den 5 februari 2018, har vi i Sverige kunnat öka antalet organdonatorer. Förra året 2021 hade Sverige rekordmånga DCD-donatorer, 27 stycken, vilket bidragit till att 2021 blev rekordår med 192 organdonatorer.

Tack vare att Sverige nu håller på att breddinföra DCD som donationsmetod på Sveriges intensivvårdsavdelningar, kan vi på sikt se en ökning med 40-80 DCD-donatorer per år.

Läs mer om DCD som donationsmetod här.

Statistik njurtransplantationer i Sverige

De senaste 10 åren har det i Sverige, om vi räknar samma organdonationer från både avliden och levande donator, genomförts mellan 400 -475 st njurtransplantationer årligen. Övertid kan vi se att antalet njurdonationer stadigt ökar. På 20 år har antalet njurtransplantationer i Sverige ökat med nästan 100 % .

 

Statistik levertransplantationer i Sverige

Antalet levertransplantationer har stadigt ökat i Sverige. Detta beror både på att antalet donatorer ökar, och att möjligheten och metoderna att ta tillvara levern utanför kroppen har utvecklas. Den överväldigande majoriteten av alla som blir levertransplanterade får organ från en avliden person. Det är också möjligt att donera en bit av sin lever som levande donator – men det är ett förhållandevis sällsynt ingrepp. Det sker i snitt ett par levande leverdonationer årligen.

 

Statistik hjärttransplantationer i Sverige

Även när det kommer till hjärttransplantationer har det skett en ökning, förra året 2021 tillhör ett av rekordåren med 66 stycken hjärtransplantationer. Genom att implementera ny lagstiftning och nya metoder kommer ännu fler hjärtan kunna omhändertas vilket kommer rädda fler liv. Det finns inga långsiktiga hjälpmedel som kan ersätta ett mänskligt hjärta, men för vissa patienter blir det möjligt att överleva väntan på ett hjärta genom mekaniska hjärtan.

Statistik lungtransplantationer i Sverige

Av alla organ är lungor det organ som är allra svårast att ta tillvara för transplantation. Dessutom behöver de donerade lungorna matcha med mottagaren inte bara genom blodgrupp och antikroppar utan också fysiskt med mottagarens kroppsliga storlek.

Just nu pågår flera spännande studier som ska kunna göra det lättare att ta tillvara, transportera och utvärdera lungor, så att fler ska bli möjliga att transplantera. Genom att både implementera nya metoder och genom att bli bättre på att respektera den höga donationsvilja som finns i Sverige kommer fler som väntar på lungor få möjlighet att bli organtransplanterade.