Organdonation ska vara en naturlig del av sjukvården

Organdonation behöver vara en naturlig del av vården i livets slutskede

Organdonation måste bli en naturlig del av vården i livets slutskede, i alla led.  Intensivvårdens främsta uppgift är att arbeta för att rädda livet på den patient som vårdas. När liv inte längre går att rädda och det står klart att patienten kommer att avlida, ska uppdraget övergå till att vara donations-främjande, för att kunna rädda andras liv. Den nya lagstiftning gör det tydligt att intensivvården ska verka för att organdonation blir en naturlig del av vården i livets slutskede. Genom att se över de organisatoriska förutsättningarna i regionerna, ställa krav på verksamhetscheferna, samt att se till att samtliga avdelningar har rätt verktyg i form av avsatt tid, skriftligt uppdrag och resurser till DAL och DAS kommer det donationsfrämjande arbetet att gynnas, fler som vill donera organ kommer få chansen att göra det och fler svårt sjuka får möjlighet att bli transplanterade. Det är viktigt att skapa en organisation där organdonation ses som en naturlig arbetsuppgift inom intensivvården.

Brian Cleaver biträdande överläkare och donationsansvarig läkare Södersjukhuset i Stockholm berättar om organdonation och vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att organdonation ska vara aktuellt.

Inslaget spelades in i november 2022.