Statliga utredningar om organdonation

Det har tagit lång tid, mycket lång tid för Sverige att utreda frågan om organdonation för att få till en ny lagstiftning som ersätter den nuvarande föråldrade lagstiftningen som idag reglerar vad sjukvården får och inte får göra för att möjliggöra för organdonation. Dagens otydliga lagstiftning skapar osäkerhet, vilket innebär att väldigt många möjliga organdonatorer inte uppmärksammas. I inslaget bredvid kan du lyssnas till MODs intervju med Kenneth Johansson, tidigare ordförande i SMER (Statens medicinsk-etiska råd) när han berättar om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det har tagit så lång tid att utreda frågan om organdonation.

I inslaget bredvid kan du lyssnas till MODs intervju med Kenneth Johansson, tidigare ordförande i SMER (Statens medicinsk-etiska råd) när han berättar om hur lagstiftningsprocessen ser ut i Sverige och varför det har tagit så lång tid att utreda frågan om organdonation. Intervjun är inspelad 2020.

Organdonation har utretts två gånger

Sverige har utrett frågan om organdonation två gånger för att få till en ny lagstiftning som ersätter den nuvarande föråldrade lagstiftningen som tidigare reglerade vad sjukvården får och inte får göra för att möjliggöra för organdonation. En första statlig utredning tillsattes i februari 2013 och presenterades i september 2015 (SOU 2015:84). Betänkandet föreslog en rad genomgripande förändringar som bland annat innefattar lagändringar, ändrade rutiner inom sjukvården samt förbättringar gällande förutsättningar för levande donation. Genom att implementera förslagen skulle Sverige kunna dubblera antalet organdonatorer.

2017 beslutades det att den statliga utredningen behövde kompletteras avseende vissa juridiska aspekter som reglerar vad man ska och får göra inom sjukvården för att möjliggöra en donation. Betänkandet presenterades i början av juni 2019. Sista februari 2022 presenterade regeringen en ny proposition om lagstiftning om organdonation (vill du läsa den proposition som presenterade då, kan du ta del av den här. ). Torsdagen den 19 maj röstades den nya lagstiftning igenom i riksdagen och den nya lagen trädde i kraft 1 juli 2022.