Återhämtning- och anpassningsprocessen efter lever och visceral transplantation.

Resultaten efter organtransplantation har ständigt förbättrats tack vare medicinska och kirurgiska framsteg. Mer fokus har därför skiftats till patientens perspektiv och patientrapporterade utfallsmått såsom livs-kvalitet. Personer som är aktuella för levertransplantation (LT) eller visceral transplantation (VT), det vill säga transplantation av organ som innefattar tunntarmen, lider av sjukdomar där transplantation är en liv-räddande behandling. Trots detta är att vara transplanterad ett kroniskt tillstånd som innebär bland annat en livslång läkemedelsbehandling och kontakt med sjukvården. Att genomgå en transplantation kan vara en livsomvälvande händelse för både personen och dennes anhöriga. Man vet att det är vanligt för organmottagare att uppleva osäkerhet efter en transplantation men det saknas idag tillräckligt med kunskap om hur patienter upplever det att vara organmottagare i Sverige.

Syftet med doktorandprojekt är att öka kunskapen kring hur det upplevs att vara organmottagare. Vi vill utforska, beskriva och förklara hur återhämtning- och anpassningsprocessen upplevs efter transplantation från patientens perspektiv.

Projektet leder till en ökad förståelse och kunskap hos alla som möter eller vårdar personer som genomgått en organtransplantation. Doktorandprojektet har pågått sedan 2021 och förväntas pågå till 2027. Projektet består i nuläget av fem studier där deltagare antingen får fylla i ett enkätkompendium med olika validerade mätinstrument ämnade att mäta upplevelser av välmående och/eller bli intervjuad. Två av studierna är longitudinella vilket betyder att deltagarna kommer att följas från innan transplantation och därefter upp till fem år efter transplantationen. Vi är i full gång med att inkludera till alla studier. Vi har ännu inga resultat att delge men ju fler intervjuer som görs och enkäter som fylls i övertygas vi av att denna typ av forskning är viktig och hoppas att projektet leder till en ökad förståelse och kunskap hos alla som möter eller vårdar personer som genomgått en organtransplantation. Vårt mål är att publiceras i vetenskapliga tidskrifter så att sjukvårdspersonal och beslutsfattare kan ta del av och använda sig av den här kunskapen från patientpers-pektivet.

Anna Brantmark, Specialistsjuksköterska, transplantationsmottagningen, Sahlgrenska universitetssjukhuset