Minskning av antalet organdonatorer och transplantationer under 2020

Minskning av antalet organdonatorer och transplantationer under 2020.

Coronapandemin har drabbat svensk sjukvård på många sätt. Intensivvården har fått ställa om verksamheten och mer än fördubbla antalet intensivvårdsplatser för att vårda patienter med Covid-19. Detta har gett effekter inom hela sjukvården, vilket också har påverkat donations- och transplantationsverksamheten i Sverige.

Under 2020 ser vi en minskning av antalet organdonatorer från både avlidna och levande donatorer. Antalet organdonatorer från avlidna donatorer minskade med cirka 10%, från rekordet 191 stycken 2019, till 174 stycken under förra året. Antalet levande organdonatorer minskande med mer än 21 %, från 147 personer 2019, till enbart 116 stycken förra året. I januari 2021 fanns det ett behov av 884 organ, vilket är en ökning med 40 stycken sedan förra året. Förra året dog 41 personer i väntan på ett nytt organ och 54 personer togs permanent bort från väntelistan för ett nytt organ, oftast för att de är för sjuka för att klara av en transplantation. Detta gör att dessa personer avlider men inte inkluderas i statistiken. Vill du se hur antalet transplantationer per organ förändrats under 2020 och tidigare år kan du läsa mer här.

Det är synd att antalet organdonatorer minskar under 2020, men samtidigt ska vi vara stolta över att Sverige under pandemin lyckats bibehålla en fungerande donationsverksamhet, vilket vi kan se att många andra länder inte lyckats med, säger Peter Carstedt grundare MOD. 

Ökande trend av donatorer i Sverige stoppas av coronapandemin

Senaste åren har vi sett en positiv trend av både antal organdonatorer och genomförda transplantationer. 2019 kunde 191 personer donera organ i Sverige vilket är fler än någonsin tidigare. Detta möjliggjorde också rekordmånga genomförda transplantationer, 812 stycken. Denna trend skulle förmodligen ha hållit i sig även under 2020 om inte pandemin tvingat sjukvården att ställa om och ställa in många planerade operationer. Under våren och hösten 2020 ställdes stora delar av alla planerade operationer in, vilket påverkade framförallt donationer från levande donatorer. Intensivvården har också sett en minskning av patienter de vanligtvis vårdar på intensiven, till exempel patienter med stroke eller hjärtstillestånd.

Donationsverksamheten i Sverige klarade sig bättre än andra länder

Trots sjukvårdens extrema belastning under 2020 har den svenska donations- och transplantationsverksamheten klarat sig relativt bra under Coronapandemin. Och jämför man internationellt sticker Sverige ut som ett land som trots pandemin fortsatt haft en fungerade donations- och transplantationsverksamhet, jämfört med exempelvis USA & Frankrike, se graf.

Källa, https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31040-0/fulltext

Ny metod som ökar antalet organdonatorer i Sverige

2018 införde Sverige organdonation vid cirkulationsstillestånd (DCD) vid sex pilotsjukhus. Ambitionen är att införa den nya donationsmetoden vid fler sjukhus, men detta har hindrats av coronapandemin som inneburit en stor belastning av intensivvården.

Under 2020 har trots detta antalet DCD-donatorer kraftigt ökat, vilket verkligen visar hur viktig en implementering av donation efter cirkulationsstillestånd är och vad de kan innebära för svensk donations- och transplantationsverksamhet, och för alla på väntelistan, säger Peter Carstedt, grundare av MOD.

Vi blickar framåt

MOD fortsätter att arbeta för att ingen ska behöver dö i väntan på ett nytt organ. Under första delen av 2021 så kommer att vaccinering av riskgrupper och andra att komma igång på stor skala och vi ser mycket positivt på detta. Vi har även stora förhoppningar på den nya lagstiftning som väntas träda ikraft till sommaren 2021 samt att vi kommer att kunna införa DCD vid fler sjukhus runtom i Sverige. Detta får oss att hoppas att ännu fler än tidigare får möjlighet att donera organ och att ännu fler liv kan räddas.

Publicerad 15/1 2021