Professionella rådet

Professionella rådet är ett advisory board  till MOD som bildades 2016. Rådet verkar i skärningspunkten mellan patienter och professioner å ena sidan och hälso- och sjukvården och allmänheten å andra sidan. Rådet består av människor, som utifrån sina olika professioner och kompetenser ger MOD råd och vägledning i arbetet med att öka antalet transplantationer.

 

Professionella rådet har ett särskilt fokus på MODs roll, funktion och ställning i samhället i allmänhet och i relation till hälso- och sjukvården i synnerhet. Rådet har endast en rådgivande och vägledande roll för MODs medarbetare och inget professionellt ansvar för MODs verksamhet.

 

I professionella rådet ingår följande personer: 

Heidi Stensmyren         

Heidi är avgående ordförande för Läkarförbundet (2014-2020)och ”president elect” för World Medical Association. Hon är specialist i anestesi- och intensivvård och har även varit ordförande för donationsrådet hos Socialstyrelsen.

Annika Tibell

Annika är Forsknings- och Utbildningsdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset och biträdande sjukhusdirektör. Hon har tidigare varit både operativ direktör och sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset. Hon är även transplantationskirurg och adjungerad professor i medicinsk etik.

Daniel Brattgård

Daniel Brattgård, präst och etikexpert. Tidigare sjukhuspräst vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och rådgivare vid SMER. Daniel har jobbat med donationsfrågor över 30 år och har varit involverad vid statliga utredningar. Daniel är också ordförande i MODs professionella råd.

Kristina Hambraeus Jonsson

Kristina Hambraeus Jonzon är ledamot i styrelsen sedan sommaren 2019. Kristina är överläkare inom anestesi- och intensivvård, tidigare regionalt donationsansvarig läkare för region Stockholm och Gotland och har lång erfarenhet av organdonation, både praktisk och teoretisk.

Linda Gyllström Krekula

Linda är verksamhetschef vid regionala donationcentret för Stockholm Gotland. Hon är i grunden socionom som har doktorerat på ämnet organdonation med titeln: ”Shining a light on organ donation after death”.

Öystein Jynge

Öystein är enhetschef för transplantationskoordinering vid regionalt donationscentrum i Stockholm.