Sjukvårdsregion Mellansverige

Region Mellansverige beskriver 2022 som ett bra år vad gäller antalet organdonationer. Regionen hade 43 donatorer varav 9 var DCD-donatorer. Antalet DCD-donatorer fortsätter att öka, vilket gör att det totala antalet donatorer i regionen ser ut att gå mot en positiv trend. Regionen började utbilda sjukhusen i DCD-donation under 2021 och kommer fortsätta med implementeringen under kommande år. I dagsläget har omkring hälften av alla sjukhus i regionen genomgått DCD-utbildning.

“Organisationen för organdonation och vävnad behöver utvecklas.”

Region Mellansverige har många självständiga regioner inom sin region, vilka fattar självständiga beslut. Här behöver organisationen av donationsarbetet för både organ och vävnader utvecklas och samordnas. Detta arbete kommer regionen fortsätta utveckla under 2023. Region Gävleborg kommer att kunna samarbeta med hornhinnebanken i Örebro och hudbanken Uppsala inleder samarbete med Rättsmedicinalverket i Uppsala. Regionen har också initierat ett utökat samarbete mellan IVA och neurologer samt internmedicinare och vården av strokepatienter. Ett samarbete med RAG (Regional Arbetsgrupp) Stroke har inletts vilket kommer fortsätta utvecklas under 2023. 

“Vi behöver mer samarbete inom kunskapsstyrningen.”

De kommande åren kommer regionen fokusera på att utveckla organisationen inom organ- och vävnadsdonation samt att utöka och fördjupa samarbete inom kunskapsstyrningen främst med RAG Stroke men också med verksamhetschefsgruppen för anestesi och intensivvård. För detta arbete behövs tid, resurser och att frågan om organdonations prioriteras i alla led.

Texten är skriven tillsammans med:

Göran Mossberg, Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Mellansverige

Caroline Olofsson, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Mellansverige