Sjukvårdsregion Norra

“Våra donationssiffror är i nivå med tidigare år.”

Under 2022 hade norra regionen totalt 19 organdonatorer varav 3 av dessa var DCD-donatorer. Sedan införande av DCD som donationsmetod 2021 har norra regionen totalt haft fem DCD-donatorer. Regionen har inte sett något förskjutning från DBD-donation till DCD-donation.

“En av regionens utmaningar är resursbristen. “

Inom norra regionen är fortfarande resursbristen på IVA en utmaning. Det är tyvärr också dålig kontinuitet i bemanningen på de mindre sjukhusen, donationsansvariga byts ut eller slutar, vilket gör det långsiktiga arbetet inom organdonation svårare. Det finns också svårighet i att avsätta tid för utbildning av alla personalkategorier på IVA och sjukhusen i stort, vilket skulle behövas. Regionens donationsfrämjande arbete skulle vara hjälpt av att få ökande resurser, mer tid och mer luft i systemet för till exempel utbildning av personal, vilket det idag finns begränsade möjligheter för.

Norra regionen kommer fortsätta med DCD- implementeringen och hoppas att alla sjukhus inom regionen kommer att ha genomgått utbildning under 2023. Utöver det kommer regionen fokusera på att utvidga vävnadsdonation med fler tillvaratagandeenheter och vävnadstyper. Norra regionen kommer också att starta upp en Nationell donationsutbildning – steg två, vilket kommande år kommer att ta mycket tid i anspråk.

Texten är skriven tillsammans med:

Magnus Almeling,Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Norra

Anneli Holst, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska,Region Norra