Sjukvårdsregion Södra

Södra regionen hade under 2022 en minskning av antalet DBD-donatorer. 2021 hade regionen 40 DBD-donatorer mot förra årets 34 stycken. Antalet DCD-donatorer fördubblades under 2022, från tre stycken 2021 till sex stycken 2022. Jämfört antalet donatorer över en treårsperiod är 2021 års 40 stycken donatorer en ökning med över 60%. Regionen menar att det är svårt att dra några stora slutsatser utifrån dessa siffror då slumpen har stor påverkar på antalet donatorer i regionerna. DCD som donationsmetod har successivt implementerats i regionen. Utav regionens nio sjukhus har nu sju implementerar DCD som donationsmetod. Ystad och Ljungby kommer inom kort etablera PM för förflyttning av DCD-patienter till närliggande sjukhus.

“Bättre kvalitetsindikatorer och högre krav.”

De utmaningar som finns inom regionen beskrivs som ungefär samma som övriga regioner står inför. Södra regionen önskar arbete för att ta fram bättre kvalitetsindikatorer och högre krav på att detta ska fungera. Detta kommer ha stor påverkan för det donationsfrämjande arbetet. Under 2023 kommer södra regionen lägga fokus på extern journalgranskning, där sjukhusen i Södra regionen kommer att granska varandra för att identifiera potentiella förbättringar. En konkret förändring som regionen anser skulle stötta donationsarbetet är om sjukhusledningarna förhöll sig på samma sätt till en missad donator som andra vårdmissar inom sjukvården.

“Antalet DCD-donatorer kommer fortsätta att öka.”

I södra regionen kommer antalet DCD- donatorerna fortsätta att öka till antal allteftersom DCD som donationsmetod implementerats på flertalet IVA i Södra regionen.

Texten är skriven tillsammans med:

Joakim Ahvenainen, Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Södra

Ulrika Peetz Hansson, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Södra