Sjukvårdsregion Stockholm och Gotland

Under 2022 hade region Stockholm Gotland marginellt färre donatorer, 44 donatorer, jämfört med 2021 års 48 donatorer. Det regionen kan se är att transplantationskoordinatorerna blir kontaktade av intensivvården i stor utsträckning, vilket indikerar att intensivvården uppmärksammar möjliga donatorer i hög grad. Under 2022 har polisen sagt nej till organdonation vid ett flertal tillfällen och det har varit många fall med medicinska kontraindikationer, som har omöjliggjort donation.

Regionen försöker nu analysera och förstå varför det ser ut som det gör. En av de utmaningarna som finns inom regionen är personalbrist som resulterar i bland annat vårdplatsbrist och påverkad operationsresurs.

“Fokus att slutföra implementeringen av DCD i region Stockholm.”

De kommande åren kommer regionen bland annat att arbeta med att slutföra implementeringen av DCD, med förhoppning om att de sista intensivvårdsavdelningarna genomgår utbildning under hösten 2023. Vidare finns det efter pandemin ett behov av utbildningsinsatser både nationellt och regionalt. Lokala utbildningsinsatser planeras såsom en vårdledarutbildning, utbildning för kontaktpersoner på operation och anestesin liksom en SK-kurs, “Donation av organ och vävnader inom intensivvården”.

Regionen kommer också fokusera på flera forskningsområden som bland annat syftar till att bättre förstå den sjunkande donationsfrekvensen. Det finns även behov av att öka personaltillgången inom intensivvården och att ge DAL och DAS bättre förutsättningar för att utföra sitt arbete, avsatt tid är en viktig faktor inom den aspekten.

“Kvalitetssäkra och följa DCD-processen på samma vis som DBD-processen.”

Regionen skulle gärna se en uppdatering av SIR, så att det går att kvalitetssäkra och följa DCD-processen på samma vis som DBD-processen. Det är viktigt för att förbättra donationsarbetet inom regionen. Under kommande år ser regionen också att det finns goda möjligheter till att utveckla och förbättra samarbete med religiösa och andliga ledare med fokus på informations- och kunskapsöverföring.

“Antalet DCD-donatorer upplevs i nivå med vad man kan förvänta sig.”

Regionen fortsätter att bevaka fördelning av DBD- och DCD-donationer och under 2022 beskrivs att andelen DCD-donatorer upplevs i nivå utifrån vad man kan förvänta sig. Frågan om fördelningen mellan DCD- och DBD-donatorer är något som regionen vetenskapligt kommer följa och något som kontinuerligt kommer lyftas vid varje möte och utbildningstillfälle. Utifrån aktuella vårdtider för DCD och DBD kan man inte se att det skett konverteringar i någon större utsträckning, men frågan kommer utredas och löpande följas upp.

Texten är skriven tillsammans med:

Karin Hildebrand, Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Stockholm och Gotland

Johanna Elfman, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Stockholm och Gotland