Sjukvårdsregion Sydöstra

2022 har präglats av ett målmedvetet donationsfrämjande arbete på regionens alla nio Intensivvårdsavdelningar. Samtliga intensivvårdsavdelningar har nu tillsatt DAL och DAS med avsatt tid för arbetet och med en skriftlig uppdragsbeskrivning påskriven av verksamhetschefen och regional DAL. DCD-donation implementerades under hösten 2021 i Östergötland, under hösten 2022 i Region Jönköping och nu planeras DCD-implementeringen under vecka 17 2023 i Region Kalmar. Därefter har alla intensivvårdsavdelningar i regionen genomgått utbildning i DCD-donation.

“Införande av DCD-donation har satt fokus på donation och kunskapen.”

Regionen hade förra året femton DBD-donatorer och sju DCD-donatorer vilket var det högsta antalet donatorer någonsin i den sydöstra regionen. Införande av DCD-donation och de omfattande utbildningsinsatser som gjorts i samband med det har satt fokus på donation och kunskapen hos medarbetarna och chefer har ökat. Regionens DOSSAR (Donationsspecialiserade sjuksköterskor) med beredskap dygnet runt i Region Östergötland är ett viktigt stöd i donationsprocessen och ökar kvaliteten i arbetet. Utmaningar för donationsarbetet är att antalet IVA-platser är begränsade och att prioritera organdonation ibland kräver extrainsatser som ökad bemanning. Inom regionen finns ett DCD-team som kommer in då en DCD-donation är aktuellt för att ge stöd och underlätta arbetet.

Universitetssjukhuset i Linköping har påbörjat ett samarbete mellan neurolog, neurokirurg, akutläkare och IVA-läkare för att skapa en rutin för omhändertagande av medvetslösa patienter med primär hjärnskada på akuten. Detta arbete kommer fortsätta under kommande år och är i första hand ett sätt att skapa rådrum och prognosbedömning för patientens egen skull, och om prognosen sedan trots intensivvård bedöms utsiktslös kan frågan om organdonation lyftas efter brytpunkten.

“Pediatrisk donation står också i fokus kommande år.”

Regionen planerar också att utöka DOSS-stödet till sjukhusen utanför Region Östergötland, med i första hand en telefonlinje. Läkarstöd kan om möjligt också knytas hit. Pediatrisk donation står också i fokus kommande år och här behöver medarbetarna få stöd och utbildning enligt den modell som Socialstyrelsen tillsammans med professionen utarbetar. Vidare kommer regionen fortsätta med regionala utbildningsinsatser i grundläggande donation för medarbetare på IVA och i angränsande områden. Likt tidigare år kommer regionen fortsätta med utbildning i donation av blivande läkare och sjuksköterskor.

“Ett RDc i varje sjukvårdsregion bör vara målet.”

Bildande av ett regionalt donationscentrum Sydost (RDc Sydost) skulle ha stor betydelse för regionens donationsfrämjande arbete. Det skulle tydliggöra de regionala insats-erna för att öka antalet donatorer och kvaliteten i donationsprocessen. Ett RDc för region sydost skulle bli som ett övergripande centrum för kompetens och utbildning, uppföljning och stöd liksom forskning och utveckling. För donationsverksamheten i Sverige bör ett RDc i varje sjukvårdsregion vara målet.

Texten är skriven tillsammans med:

Eva Ahlgren Andersson, Regionalt Donationsansvarig läkare, Region Sydöstra

Annika Kellmann, Regionalt Donationsansvarig sjuksköterska, Region Sydöstra