Våra fokusområden

MOD arbetar brett med frågan om organdonation i Sverige. Vi har sedan starten 2012 arbetat för att förändra och förbättrad lagstiftning, med mål att ingen ska dö i väntan på ett organ.

MOD arbetar brett med frågan om organdonation i Sverige, men har sedan starten 2012 arbetat för att förändra och förbättrad lagstiftning, med mål att ingen ska dö i väntan på ett organ.

MOD viktigaste fokusområden är:

 1. Tydligare lagstiftning.
 2. Bättre organisation inom sjukvården.
 3. Arbeta för att minska de regionala skillnaderna för organdonation.
 4. Arbeta för en tydligare nationell styrning.

Utöver dessa fyra fokusområden så arbetar MOD med att sprida kunskap om organdonation, bevaka och lyfta upp viktiga forskningsinsatser som görs inom området organdonation och/eller transplantation samt att arbeta främjande för levande organdonation. För MOD är också den personliga berättelsen viktig för att tydliggöra och sprida kunskap om vilken skillnad organdonation gör för att rädda liv.

Nedan kan du läsa mer om vad MOD gör inom varje fokusområde.

 1. Tydligare lagstiftning

MOD har sedan 2012 tillsammans med sjukvården, politiker, sakkunniga och experter arbetat för att Sverige ska ta fram en ny tydligare, modern lagstiftning som speglar svenskarna stora donationsvilja efter döden. Den nuvarande lagstiftning som reglerar vad man får göra för att möjliggöra organdonation är otydlig och föråldrad. Dagens otydlighet leder till stor osäkerhet inom professionen, vilket bla skapar stora skillnader i hur man arbetar med organdonation mellan de olika regionerna i Sverige.

Den 24 september 2020 kom lagrådsremissen om organdonation, den 8 november la regeringen fram propositionen om det nya lagförslaget. Den nya lagstiftningenberäknas träda i kraft den 1 juli 2021 och kommer rädda många liv. MOD välkomnar den nya lagen och vi ställer oss positivt till majoriteten av alla åtgärder som omfattas av lagförslaget.

 1. Bättre organisation inom sjukvården

En viktig och avgörande förutsättning för organdonation är att det ska finnas kunskap och förståelse om organdonation inom sjukvården. Sedan 2012 har ett av MODs viktigaste fokusområden varit att, tillsammans med sjukvården arbetat för förändrat arbetssätt och struktur inom sjukvården, för att ska tydligare och bättre möjligheter för organdonation.

 1. Regionala skillnader

I och med att Sverige idag har en otydlig lagstiftning, och kombination med att sjukvården inte har det bästa sätt att organisera sig har detta skapat stora regionala skillnader, i hur man arbetar med organdonation. Det ska inte vara vart du dör som ska avgöra om du kan bli organdonator, utan din vilja till organdonation som ska få avgöra det. MOD arbetar tillsammans med professionen och politiker för att identifiera och förbättra avgörande processer och arbetssätt för att minska de regionala skillnaderna och på så vis arbeta för er mer jämlik sjukvård i Sverige.

 1. Tydligare nationell styrning

I länder som är framgångsrika inom organdonation finns en tydlig nationell styrning. I Sverige saknar vi detta i dagsläget. Detta är något som MOD aktivt arbetar för att påverka och förbättra tillsammans med både sjukvård och politiker.

 

Då organdonation och transplantation är komplexa frågor som omfattar flera områden, och ibland inte är helt lätta att förstå, har MOD sedan starten 2012 också arbetat med att öka kunskapen om organdonation och transplantation, bevaka forskning inom området och främja för levande organdonation.

 1. Den personliga berättelsen

Varje människa har sin egen historia brukar man säga, och för MOD är just den personliga berättelsen extra viktig. Bakom varje organdonation eller transplantation finns människor som är precis som vem som helst, men med en historia som förändrat livet. Organdonation och transplantation berör många, inte bara den som står på väntelistan eller som fått livet åter tack vare en transplantation, därför vill MOD lyfta berättelser som skildrar organdonation och transplantation många olika perspektiv. Sedan 2012 har vi genom den personliga berättelsen gett en röst och ett ansikte till organdonation och transplantation. Vill du skriva din personliga berättelse? Maila till Gerd Collinminhistoria@merorgandonation.se .

 1. Kunskapslyft

Trots att donationsfrågan kan vara komplex och mångbottnad är vi övertygade om att vi behöver fortsätta sprida rätt information om organdonation och transplantation. MOD har ett stort nätverk av dels volontärer men också av sakkunniga och experter inom området vilket ger oss möjlighet att alltid vara uppdaterade med senaste kunskapen och informationen samt att vi via våra nätverken kan sprida informationen till den eller de grupper som vi vill snabbt ska få ta del av information, statistik, forskning m.m.

 1. Forskning

De senaste 50 åren har det hänt otroligt mycket inom vetenskapen, och det är viktigt att den utvecklingen fortsätter. Än så länge kommer forskningen inte lösa bristen på organ utan vi behöver strukturella förändringar, men i framtiden kommer det troligtvis se annorlunda ut. MOD har ständigt kontakt med några av Sverige främsta forskare inom området, för att bevaka och vara uppdaterade på viktiga forskningsstudier och resultat som förbättrar och främjar för organdonation och transplantation i Sverige.

 1. Levande donation

Sverige är bra på att arbeta med levande organdonation, trots att antalet levande donatorer minskat de senaste 10 åren. MOD arbetar tillsammans med sjukvården för att informera om levande organdonation samt för att förbättra processen för både donator och mottagare vid levande organdonation. Vi driver tillsammans med representanter från sjukvården, rådet fö för Levande organdonation. Målet att sprida kunskap om och förbättra för levande organdonation i Sverige. Idag är ca 30% av alla njurtransplantationer som genomförs, med njure från levande donator. Genom att arbeta främjande för levande organdonation kan vi på sikt öka antalet levande donatorer och på så vis ge ännu fler personer plats på väntelistan.