Våra fokusområden

MOD arbetar brett med frågan om organdonation i Sverige. Vi har sedan starten 2012 arbetat för att förändra och förbättra den föråldrade lagstiftning som Sverige så länge haft – med målet att ingen ska dö i väntan på ett organ.

MOD arbetar brett med frågan om organdonation i Sverige, men har sedan starten 2012 arbetat för att förändra och förbättra den föråldrade lagstiftningen som Sverige så länge haft. Allt MOD gör har alltid som mål – att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ.

När vi identifierar vad vi ska arbeta med och vilka som ska vara MODs fokusområden utgår vi alltid ifrån – “Vad är bäst för frågan?” det vill säga, vad är bäst för frågan om organdonation i Sverige just nu och på långsikt. Vilka insatser kommer ge fler som vill donera sina organ, möjlighet att faktiskt göra det?

MOD har identifierat sex prioriterade donationsfrämjande åtgärder för att vi ska kunna öka antalet donatorer i Sverige.

  • Implementering av ny lagstiftning. Den nya lagstiftningen är central för att fler ska ges möjlighet att donera organ. Den nya lag som träder i kraft den 1 juli innehåller den tydlighet som sjukvården länge efterfrågat. Detta förblir den enskilt viktigaste faktorn för att fler ska kunna donera organ. Läs mer om den nya lagstiftningen här.
  • Intensivvården är avgörande. När det kommer till organdonation är intensivvårdsavdelningarna och de som arbetar där centrala i donationsprocessen. Det är genom deras arbete som möjliga donatorer kan identifieras och ges möjlighet att donera organ.
  • Regionalt likvärdiga förutsättningar. Idag råder det regionala skillnader som delvis beror på att organdonation inte alltid ses som en naturlig del av vården i livets slutskede, men också på grund av att lagstiftningen länge varit bristande. Detta innebär att möjligheten att donera organ efter sin död varierar i olika regioner. I förlängningen leder detta till att möjligheten till livräddande transplantationer är ojämlikt fördelad i landet.
  • Implementering av DCD (donation efter cirkulationsstillestånd) på fler sjukhus. Denna donationsform har redan implementerats på ett antal sjukhus. Under 2021 gavs 27 personer möjligt att donera sina organ, vilket tidigare inte hade varit möjligt. Genom att införa donation efter cirkulationsstillestånd vid fler sjukhus i Sverige skulle antalet donatorer kunna öka med upp till 40 procent. Här kan du läsa mer om DCD.
  • Organdonation behöver bli en naturlig del av vården i livets slutskede. Det är viktigt att skapa en organisation där organdonation ses som en naturlig arbetsuppgift inom intensivvården. Inom intensivvården arbetar man alltid för att rädda livet på den patient som vårdas, men när det inte är möjligt och det står klart att patienten kommer att avlida, ska uppdraget övergå till att vara donationsfrämjande, och till att rädda andra människors liv.
  • Förenkla levande donation och utöka det nordiskt njurbytesprogram. Sverige är idag världsledande inom levande donation, men det finns många saker som kan förbättras för att förenkla för fler som vill donera.  Genom att utöka det nordiska njurbytesprogrammet kommer fler personer att kunna bli transplanterade med njurar från levande donatorer. Detta minskar väntetiden både för de som står på listan för en njure från en avliden donator och för den som får en njure från en levande donator. Läs mer om levande donation och njurbytesprogrammet här.

Läs gärna mer om ovanstående prioriterade donationsfrämjande fokusområden, du hittar dem på sidan “Donationsfrämjande arbete”

Utöver dessa sex prioriterade fokusområden för det donationsfrämjande arbetet, så arbetar MOD också med att sprida kunskap om organdonation, bevaka och lyfta upp viktiga forskningsinsatser som görs inom området organdonation och/eller transplantation samt att arbeta främjande för levande organdonation. För MOD är också den personliga berättelsen viktig för att tydliggöra och sprida kunskap om vilken skillnad organdonation gör för att rädda liv.

Då organdonation och transplantation är komplexa frågor som omfattar flera områden, och ibland inte är helt lätta att förstå, har MOD sedan starten 2012 också arbetat med att öka kunskapen om organdonation och transplantation, bevaka forskning inom området och främja för levande organdonation.

  1. Den personliga berättelsen

Varje människa har sin egen historia brukar man säga, och för MOD är just den personliga berättelsen extra viktig. Bakom varje organdonation eller transplantation finns människor som är precis som vem som helst, men med en historia som förändrat livet. Organdonation och transplantation berör många, inte bara den som står på väntelistan eller som fått livet åter tack vare en transplantation, därför vill MOD lyfta berättelser som skildrar organdonation och transplantation många olika perspektiv. Sedan 2012 har vi genom den personliga berättelsen gett en röst och ett ansikte till organdonation och transplantation. Vill du skriva din personliga berättelse? Maila till Gerd Collinminhistoria@merorgandonation.se .

  1. Kunskapslyft

Trots att donationsfrågan kan vara komplex och mångbottnad är vi övertygade om att vi behöver fortsätta sprida rätt information om organdonation och transplantation. MOD har ett stort nätverk av dels volontärer men också av sakkunniga och experter inom området vilket ger oss möjlighet att alltid vara uppdaterade med senaste kunskapen och informationen samt att vi via våra nätverken kan sprida informationen till den eller de grupper som vi vill snabbt ska få ta del av information, statistik, forskning m.m.

  1. Forskning

De senaste 50 åren har det hänt otroligt mycket inom vetenskapen, och det är viktigt att den utvecklingen fortsätter. Än så länge kommer forskningen inte lösa bristen på organ utan vi behöver strukturella förändringar, men i framtiden kommer det troligtvis se annorlunda ut. MOD har ständigt kontakt med några av Sverige främsta forskare inom området, för att bevaka och vara uppdaterade på viktiga forskningsstudier och resultat som förbättrar och främjar för organdonation och transplantation i Sverige.