Erbjud antikroppstest till personer i riskgrupp.

Erbjud antikroppstest till personer i riskgrupp.

I samband med att restriktionerna hävdes och samhället återigen öppnades den 29 september genomförde MOD en enkätundersökning bland personer i riskgrupp, avseende organtransplanterade eller står på väntelistan för nytt organ. Enkäten genomfördes mellan den 30 september och den 10 oktober. Totalt svarade 326 personer på enkäten. Nästan 78% av alla svarande har tagit tre doser vaccin, siffran blir 98% om vi inkluderar de som är vaccinerade med två eller fler doser vaccin. Trots både två och tre doser vaccin mot covid-19 upplever en stor majoritet av dessa patienter mycket stor osäkerhet kring vilken skyddseffekt dessa doser har gett dem.

19,5% av alla svarande har uppgett att det via sjukvården blivit erbjuden ett antikroppstest, cirka 7% har själva valt att köpa ett eget antikroppstest medan 72% inte har blivit erbjuda antikroppstest via sjukvården och inte heller valt att köpa eget antikroppstest. 9% av de som tagit ett antikroppstest har fått resultat som visa höga nivåer av antikroppar, lika många har fått resultat som visar på låga nivåer av antikroppar och 12% hade inte utvecklat några antikroppar alls. Osäkerheten kring bildandet av antikroppar visar sig tydligt då mer än 70% av alla svarande på enkäten menar att det för dem är avgörande att få ta ett antikroppstest för att känna sig trygga i att återgå till ett normalt liv med jobb, skola och socialt liv. Cirka 44% av denna patientgrupp upplever fortsatt stor oro för att drabbas av svår covidinfektion.

Många beskriver sin situation i isolering som svårt, utsatt, ensam och mycket psykiskt påfrestande. Flera har varit helt isolerade sedan våren 2019. Många upplever en känsla av att de i riskgrupp glömts bort i och med att samhället nu återöppnat. En person beskriver sin situation så här:

Mitt liv har förändrats i grunden och gått från ett i princip normalt liv till en mardröm. Det har påverkat alla delar av mitt liv, mitt mående, relationer och ekonomi. Jag ser heller inget slut om jag inte bildar antikroppar.

Vilken effekt vaccineringen har haft hos varje enskild individ och om personen har utvecklat antikroppar är viktigt att fastställa. Personer utan möjlighet att arbeta hemifrån och utan att veta om de bildat antikroppar står nu utan försörjning om de väljer att inte gå tillbaka till jobbet på grund av oro och rädsla. Att inte våga leva eller kunna försörja sig på grund av osäkerheten kring skyddseffekten av vaccinet hos organtransplanterade måste tas på allvar. Genom att erbjuda dessa personer antikroppstest skulle personer med god effekt av vaccineringen våga sig tillbaka till jobb där möjlighet till arbete hemifrån inte finns och de som inte bildat antikroppar skulle kunna skyddas genom smittskyddspeng tills vaccinering ger dem fullgott skydd. Nedan finns några beskrivningar av de känslor som finns kring osäkerheten kring bildandet av antikroppar.

”Jag vågar inte gå tillbaka till mitt arbete som taxichaufför. Så jag vet inte hur jag ska försörja mig.”

Ensamt. Och oroligt. När det nu öppnar upp blir jag nervös och rädd. Vill så gärna ta antikroppstest. Vill få ett mer normalt liv igen!”

  Jag är orolig att jag inte fått några antikroppar efter dos 3. Jag Känns jobbigt när samhället öppnar upp. Ska göra antikroppstest i oktober. Har själv betalat T-cells test på ABC-labs. Kostar 1700 kr. Det var också negativt.”

Inte förrän jag vet att jag har antikroppar kan jag leva som alla andra. Det påverkar mitt jobb och möjligheten att utföra det. Jag är rädd att förlora mitt jobb.”

Oron kring att transplanterade inte bildar antikroppar har stärkts i och med de studier som presenterats senaste tiden, där enbart 43% av alla transplanterade bildad antikroppar efter två doser vaccin. Det har precis kommit nya studier som visar en signifikant ökning av antalet patienter som bildar antikroppar efter en tredje dos vaccin. Men det råder fortsatt stor oro bland denna grupp patienter då man inte vem om man tillhör de som bildat antikroppar eller inte.

En person beskriver situationen med ovisshet kring bildande av antikroppar såhär:

Jag har inte varit särskilt orolig utan jobbat hela tiden. När statistik kom ut om att många av oss inte bildar ak samt att dödligheten är stor bland oss transplanterade som blir inlagda, blev jag orolig. Jag jobbar nära människor hela dagarna och kan inte jobba hemifrån.”

Personer som har vetskap om att de har bildat antikroppar upplever inte samma oro som de som inte vet vilket skydd de fått eller vet att de inte har bildat antikroppar. Många beskriver dock att det är skönt att samhället kan öppna upp, att de flesta kan återgå till ett normalt liv där man träffar familj och vänner.  I undersökningen påpekar majoriteten samtidigt hur viktigt det är med ett samhälle som tillåter individuella bedömningar för tex fortsatt smittskyddspeng utifrån vilken skyddseffekt vaccineringen haft för den enskilda individen. Av alla svarande på enkäten är det cirka 23% som tagit del av smittskyddspengen fram till 1 oktober 2021, och 30% av alla svarande uppger att de om möjligheten funnits, skulle valt att ta del av ersättningen. Genom att erbjuda antikroppstest och utifrån resultatet för detta borde fler kunna återgå till arbete utan att känna panik och oro, samtidigt som de som är i behov av fortsatt smittskyddspeng kan erbjudas detta.Vissa regioner har redan idag börjat erbjuda sina patienter i riskgruppen att ta ett antikroppstest. Dock är det fortsatt stora regionala skillnader i vilken grad detta erbjuds och till vilka patienter. MOD anser att det ska vara en självklarhet att varje region erbjuder antikroppstest till sina patienter som är i riskgrupp för att inte bilda antikroppar och dessutom riskerar att drabbas av svårt covidinfektion.

Ta del av hela undersökningen här.