Levande organdonation

Living donors have longer life than the general population.

– Prof. Hartmann, Norway

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till levande organdonation.

Det är medicinskt fullt möjligt att donera vissa organ som levande organdonator utan att du utsätts för några större risker. Du klarar dig bra med bara en njure, detta då den njure som blir kvar växter sig större och ökar sin funktion för att kompensera för bortfallet av den donerade njuren. I vissa fall kan man även donera en del av sin lever. Levern växer även den delvis ut igen.

Risken att organet ska stötas bort minskar om mottagaren och givaren har liknande immunsystem, vilket är vanligt hos släktingar. Numera är metoderna för att kartlägga immunsystemens egenskaper så bra att man i förväg ungefär vet vilka chanserna är för att organtransplantationen ska bli lyckad, även om den som donerar inte har släktband till mottagaren.

Det förs ständigt diskussioner inom sjukvården om vilka kriterier man behöver uppfylla för att få bli levande organdonator. Sjukvården säkerställer alltid genom omfattande utredningar att den levande donatorn inte utsätts för någon högre risk genom att donera ett organ. Dessa olika kriterier ändras och uppdateras löpande genom utvärderingar och resultat dels från Sverige men också från övriga länder som bedriver verksamhet med donationer från levande organdonatorer.  Några av de kriterier som diskuteras är i vilken grad man bör acceptera fler donatorer som tex har avvikande body mass index (BMI), hög ålder och högt blodtryck.

Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till levande organdonation. Av alla de organtransplantationer som genomförs varje år är det ca 30-40%  som transplanteras tack vare en levande organdonator. Den absoluta majoriteten av dessa är donation av njurar. Det vanligaste är att det är en nära anhörig som vill donera en njure till en sjuk närstående. Det brukar vara föräldrar, syskon, make, maka, sambo, vänner eller andra släktingar.

Anonyma givare kan också bli njurdonatorer. En anonym givare är en fysiskt och psykiskt frisk person som vill donera en njure utan att genom släktskap eller på annat sätt ha en relation till någon som är njursjuk. Den anonyme givaren ger sin njure till transplantationsenheten, som sedan beslutar om vem som ska få njuren utifrån avancerad matchningsteknik för att hitta den mottagare som har bäst förutsättning att kroppen ska ta emot det nya organet. Den donerade njuren ges till någon som står på väntelistan för att få en njure från en avliden givare. Viktigt att veta är att inom sjukvården råder stor sekretess, allt sker anonymt och helt konfidentiellt, det betyder att du som donerar anonymt inte kan få reda på vem som har fått din njure.

Vad krävs för att bli levande organdonator?

Den som vill donera ett organ, antingen njure eller i vissa fall del av lever som levande donator måste vara myndig, helst över 25 år och helt frisk psykiskt och fysiskt. Som tilltänkt levande donator får du genomgå en omfattande medicinsk och psykosocial utredning. Donatorn ska vara psykiskt stabil och ha en stark önskan om att hjälpa en svårt sjuk person. Ytterligare förutsättningar för att bli leverdonator är att blodgruppen passar och att leverdelen som ska opereras bort har normalt utseende och lämplig anatomi.

Det innebär att organdonationen måste vara helt frivillig. Det får inte finnas påtryckningar från vare sig den som är sjuk, andra familjemedlemmar eller sjukvårdspersonal. Ett organ ges som gåva. Att sälja eller köpa organ för transplantationsändamål är förbjudet enligt svensk lag.

Vill du läsa mer om levande organdonation kan du besöka levandedonation.se

Sedan 2016 finns det i Sverige ett njurbytesprogram, något som ibland också kallas för ”korsvis donation”, STEP. Njurbytesprogrammet är ett samarbete mellan landets fyra njurtransplantationsenheter; Göteborg, Stockholm, Malmö och Uppsala och är enbart till för dig som vill donera njure som levande donator. Idag är samarbetet utvidgat om omfattar hela Skandinavien.

I klippet kan du lyssna till Per Lindnér som verksamhetschef transplantation på Sahlgrenska, när han berättar mer om njurbytesprogrammet STEP.

Du kan läsa mer om Njurbytesprogrammet STEP genom att klicka på knappen nedan.