Så kan Sverige dubblera antalet donatorer

Det finns ingen enskild faktor som skulle kunna lösa bristen på organ i Sverige, utan det handlar om en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden.

I Sverige avlider varje år närmare 90 000 personer, men endast en bråkdel av dessa har möjlighet att donera sina organ efter döden. Som mest har Sverige haft 191 organdonatorer under ett år (2019), trots att nästan nio av tio svenskar uttryckligen vill donera sina organ efter döden. Vi inom MOD menar att detta är ett systemfel – många vill donera men det är ytterst få som får chansen att göra det. Läs gärna MODs rapport – Organdonation – I väntan på ett liv, en rapport om hur antalet donatorer i Sverige kan dubbleras. 

Endaste ett fåtal som kan bli donatorer

Organdonation är en komplex fråga och det är många faktorer som spelar in för att en person ska få möjlighet att donera organ. Det är endast ett fåtal av de som avlider i Sverige som kan bli donatorer. Det krävs dels att personen i fråga bedöms som medicinskt lämplig samt att denne avlider på en intensivvårdsavdelning för att organdonation ska vara möjligt.

Det finns inte en enskild faktor som skulle kunna lösa bristen på organ i Sverige, utan det handlar om en kombination av förändringar och förbättringar. Genom att uppmärksamma och följa upp vilka delar som behöver åtgärdas kommer vi tillsammans kunna åstadkomma en stor förändring.

En ny lagstiftning är avgörande

Donationsverksamheten är beroende av en rad olika faktorer utöver professionens expertis och kunskap. För
att donationsviljan ska kunna respekteras hos fler behövs ett tydligt regelverk, ett förtroende hos allmänheten
och en organisation inom sjukvården som prioriterar frågan. I denna rapport kan du ta del av donationsfrågans komplexitet och vilka faktorer som behöver förändras för att allmänhetens höga donationsvilja ska kunna förverkligas i större utsträckning.

Lagstiftningen som reglerar vad sjukvården ska och får göra för att möjliggöra organdonation är föråldrad och otydlig. Detta skapar osäkerhet för intensivvårdspersonalen och leder till att potentiella donatorer kan missas att upptäckas. I den proposition regeringen presenterat finns förslag på förändringar som kommer leda till att fler kommer kunna donera organ.

Sjukvården behöver rätt förutsättningar

Enbart 50 procent av landets intensivvårdsavdelningar har de förutsättningar som krävs för en optimalt fungerande donationsverksamhet. Dessa förutsättningar är att varje avdelning ska ha en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för att kunna arbeta med organ- donation. Bristen på detta leder till stora skillnader och ojämlikhet mellan landets sjukvårdsregioner avseende antalet donerade organ tillgängliga för transplantation.

”Det är nog många som inte vet att om du inte har sagt nej till donation, så anses det att du är positiv till att donera.” Lena Hallengren, Socialminister

Stora regionala skillnader

Det skiljer sig mycket kring hur man arbetar med frågan beroende på vilken region man befinner sig i. Som en följd av detta är de regionala skillnaderna mycket stora, en region kan ha mer än dubbelt så många donatorer per miljon invånare som den region med lägst antal.

För att komma till rätta med problemen krävs nytt regel- verk och rutiner. Sverige behöver även lära från länder som exempelvis Spanien, som idag genomför mer än dubbelt så många donationer per miljon invånare jämfört med Sverige.

Hur jobbar MOD för att förändra situationen?

MOD fungerar som en resurs för sjukvården, där vi bland annat hjälper till att ta fram informationsmaterial om organdonation. Vi har även hjälpt till att starta upp utbildning om organdonation på flera av vårdutbildningarna i Sverige. Vill du läsa mer hur MOD arbetar för att förändra och vilka MODs viktigaste fokusområden är, klicka här.

MOD har Sveriges största nätverk av experter och sakkunniga inom området organdonation och transplantation. Tillsammans med vårt nätverk arbetar vi på MOD aktivt varje dag för att öka kunskapen och förståelsen för organdonation i Sverige. Vårt primära fokus är att förändra och förbättra lagstiftningen samt att påverka för att sjukvården ska få ökade resurser och bättre förutsättningar för att bedriva donationsverksamhet på samtliga intensivvårdsavdelningar i Sverige. Här kan du läsa mer om MODs nätverk inom organdonation och transplantation i Sverige och världen.

På denna sida har vi beskrivit de viktigaste förändringarna och förbättringarna som vi på MOD arbetar för att tillsammans med berörda myndigheter och sjukvård kunna genomföra, för att Sverige inte bara ska vara världens främsta land gällande donationsviljan utan också gällande antalet genomförda organdonationer.