Så kan Sverige dubblera antalet donatorer

För att lösa bristen på organ i Sverige, behövs en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden. En uppdaterad lagstiftning är den enskilt viktigaste faktor för att förändra för situationen i Sverige.

I Sverige avlider varje år närmare 90 000 personer, men endast en bråkdel av dessa har möjlighet att donera sina organ efter döden. Som mest har Sverige haft 191 organdonatorer under ett år (2019), trots att nästan nio av tio svenskar uttryckligen vill donera sina organ efter döden. Vi inom MOD menar att detta är ett systemfel – många vill donera men det är ytterst få som får chansen att göra det. Läs gärna MODs rapport – Organdonation – I väntan på ett liv, en rapport om hur antalet donatorer i Sverige kan dubbleras. 

En ny lagstiftning är avgörande – och äntligen på gång!

Donationsverksamheten är beroende av en rad olika faktorer utöver professionens expertis och kunskap, lagstiftning och tydligt regelverk är en av de viktigaste förutsättningarna för en fungerade verksamhet. MOD har sedan starten 2012 arbetat för att förändra situationen i Sverige i fråga om organdonation, med målsättningen att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. En av de viktigaste och mest avgörande förändringar MOD har arbetat för är att Sverige ska få en uppdaterad och ny lagstiftning, då den nuvarande lagstiftningen som reglerar vad sjukvården ska och får göra för att möjliggöra organdonation är föråldrad och otydlig. Vilket har skapat osäkerhet för intensivvårdspersonalen och leder till att potentiella donatorer kan missas att upptäckas samt ökade regionala skillnader i hur man arbetar med organdonation.

Frågan om ny lagstiftning inom organdonation, har varit en följetång sedan 2013 och har utretts två gånger. Du kan läsa mer om de två olika utredningarna här.

I november förra året, 2020, sju år efter första donationsutredningen representerade regeringen en proposition med nya lagförslag om organdonation. Över lag var proposition bra, uppdaterad och mötte till viss del befolkningens höga donationsvilja. Det framkom dock att den tolkning som Socialstyrelsen valt att göra av propositionen, var mycket snäv och inte skulle leda till att Sverige blir bättre på att respektera fler personers vilja till organdonation. Den medicinska expertisen menade att de föreslagna förändringarna utifrån Socialstyrelsens tolkning, inte skulle öka antalet organdonatorer. Vilket inte var regeringens avsikt när de la fram propositionen.

Tillsammans med regionalt donationsansvariga uppmärksammade MOD politikerna på Socialstyrelsens snäva tolkning. Och regeringen valde efter dialog med professionen att i april 2021 att dra tillbaka propositionen (läs regeringens pressmeddelande här).

Efter fem månaders arbete presenterade äntligen regeringen den 24 september ett utkast till ny lagrådsremiss om ”Nya regler för organdonation”.  I det nya utkastet ger regeringen individens inställning och vilja till organdonation en mer central roll, vilket gör att den kommer kunna respekteras i högre utsträckning, än idag. Detta kommer öka antalet donatorer i Sverige.

Den uppdaterade lagrådsremiss som presenterats innebär att Sverige kommer kunna få en mer jämlik vård, där intensivvården äntligen får ett tydligt och rättssäkert regelverk. Genom att ge professionen ett tydligt lagrum kommer individens autonomi att stärkas och där med också möjlighet att i större utsträckning kunna respektera befolkningens höga donationsvilja. I utkastet till ny lagrådsremiss kommer ett ja till donation äntligen kunna respekteras i lika stor utsträckning som ett nej redan görs idag.

Vad händer nu? 

  • 24 September – Regeringen la fram ett utkast till uppdaterad lagrådsremiss
  • September till årsskiftet 2021/2022 – Ny remissrunda
  • Början 2022 – propositionen läggs fram till riksdagen
  • Våren 2022 – Votering i riksdagen
  • Sommaren 2022 – Lagen träder i kraft

Sjukvården behöver rätt förutsättningar

Enbart 50 procent av landets intensivvårdsavdelningar har de förutsättningar som krävs för en optimalt fungerande donationsverksamhet. Dessa förutsättningar är att varje avdelning ska ha en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för att kunna arbeta med organ- donation. Bristen på detta leder till stora skillnader och ojämlikhet mellan landets sjukvårdsregioner avseende antalet donerade organ tillgängliga för transplantation.

”Det är nog många som inte vet att om du inte har sagt nej till donation, så anses det att du är positiv till att donera.” Lena Hallengren, Socialminister

Stora regionala skillnader

Det skiljer sig mycket kring hur man arbetar med frågan beroende på vilken region man befinner sig i. Som en följd av detta är de regionala skillnaderna mycket stora, en region kan ha mer än dubbelt så många donatorer per miljon invånare som den region med lägst antal.

För att komma till rätta med problemen krävs nytt regel- verk och rutiner. Sverige behöver även lära från länder som exempelvis Spanien, som idag genomför mer än dubbelt så många donationer per miljon invånare jämfört med Sverige.

Hur jobbar MOD för att förändra situationen?

MOD fungerar som en resurs för sjukvården, där vi bland annat hjälper till att ta fram informationsmaterial om organdonation. Vi har även hjälpt till att starta upp utbildning om organdonation på flera av vårdutbildningarna i Sverige. Vill du läsa mer hur MOD arbetar för att förändra och vilka MODs viktigaste fokusområden är, klicka här.

MOD har Sveriges största nätverk av experter och sakkunniga inom området organdonation och transplantation. Tillsammans med vårt nätverk arbetar vi på MOD aktivt varje dag för att öka kunskapen och förståelsen för organdonation i Sverige. Vårt primära fokus är att förändra och förbättra lagstiftningen samt att påverka för att sjukvården ska få ökade resurser och bättre förutsättningar för att bedriva donationsverksamhet på samtliga intensivvårdsavdelningar i Sverige. Här kan du läsa mer om MODs nätverk inom organdonation och transplantation i Sverige och världen.

På denna sida har vi beskrivit de viktigaste förändringarna och förbättringarna som vi på MOD arbetar för att tillsammans med berörda myndigheter och sjukvård kunna genomföra, för att Sverige inte bara ska vara världens främsta land gällande donationsviljan utan också gällande antalet genomförda organdonationer.