Så kan Sverige dubblera antalet donatorer

För att lösa bristen på organ i Sverige, behövs en kombination av förändringar och förbättringar inom flera områden. En ny lagstiftning är den enskilt viktigaste faktor för att förändra för situationen i Sverige.

Sidan är uppdaterad 3/3 2022

I Sverige avlider varje år närmare 90 000 personer, men endast en bråkdel av dessa har möjlighet att donera sina organ efter döden. Förra året 2021 hade Sverige rekordmånga organdonatorer, hela 192 stycken, vilket är fantastiskt. Men siffran hade kunnat vara betydligt större. Nästan 9 av 10 personer är positiva till organdonation efter sin död. Organdonation är en komplex fråga, och det är många faktorer som samverkar. Det är endast ett fåtal av de som avlider i Sverige som kan donera organ efter sin död.

”Det är nog många som inte vet att om du inte har sagt nej till donation, så anses det att du är positiv till att donera.”

Lena Hallengren, Socialminister (S)

Ny lagstiftning om organdonation – snart här!

Donationsverksamheten är beroende av en rad olika faktorer utöver professionens expertis och kunskap, är lagstiftning och tydligt regelverk den enskilt viktigaste förutsättningen för en fungerade donationsverksamhet. MOD har sedan starten 2012 arbetat för att förändra situationen i Sverige i fråga om organdonation, med målsättningen att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. Sverige behöver en ny tydligare, modern lagstiftning som speglar svenskarnas höga donationsvilja. Frågan om ny lagstiftning gällande organdonation har varit en följetong som har utretts två gånger sedan 2013. Äntligen har regeringen presenterat en justerad och uppdaterad proposition om ny lagstiftning om organdonation. Det nya lagförslaget bygger nu helt på professionens och andra experters kunskap och det återspeglar dessutom den höga donationsviljan som finns i befolkningen. Du kan läsa mer om vad den nya lagstiftningen omfattar och innebär på sidan “Ny lagstiftning”. 

MOD har tagit fram en sammanfattat rapport med de viktigaste förändringarna lagstiftningen innebär och hur dessa förändringar kommer leda till att fler ges möjlighet att donera organ. Läs och ladda ner rapporten här.

Vill du ta del av sammanfattning av de remissvar som inkom gällande lagrådsremissen? Läs MODs sammanfattning av dessa här. 

Vad händer nu? 

  • 28 februari – propositionen las fram av regeringen
  • 19 maj – Votering i riksdagen
  • 1 juli – Lagen träder i kraft

Sjukvården behöver rätt förutsättningar

”Det är en skyldighet vi har om vi ska vara professionella som läkare och sjuksköterskor, att även beakta frågan om organdonation.”

Kristina Hambraeus Jonzon, tidigare överläkare och regionalt donationsansvarig läkare, KS

Enbart 50 procent av landets intensivvårdsavdelningar har de förutsättningar som krävs för en optimalt fungerande donationsverksamhet. Dessa förutsättningar är att varje avdelning ska ha en donationsansvarig läkare och en donationsansvarig sjuksköterska med skriftlig arbetsbeskrivning och avsatt tid för att kunna arbeta med organdonation. Bristen på detta leder till stora skillnader och ojämlikhet mellan landets sjukvårdsregioner avseende antalet donerade organ tillgängliga för transplantation. Du kan läsa mer om detta på sidan “Samordning och resurser till sjukvården”, du hittar sidan här.

Stora regionala skillnader

Det skiljer sig mycket kring hur man arbetar med frågan beroende på vilken region man befinner sig i. Som en följd av detta är de regionala skillnaderna mycket stora, en region kan ha mer än dubbelt så många donatorer per miljon invånare som den region med lägst antal.

För att komma till rätta med problemen krävs nytt regelverk och rutiner. Sverige behöver även lära från länder som exempelvis Spanien, som idag genomför mer än dubbelt så många donationer per miljon invånare jämfört med Sverige.

Hur har MOD arbetat för att förändra och påverka för ny lagstiftning?

Sedan starten 2012 har MODs främsta fokus och arbete handlat om att förändra och förbättra lagstiftningen om organdonation, med målet att ingen ska behöva dö i väntan på organ. Vi tror starkt på att vi når störst förändring genom samarbeten. De senaste åren har vi tillsammans med sjukvården och politiker arbetat med storskaliga systemförändringar på nationell, regional och lokal nivå, för att förbättra och förändra hur vi arbetar med organdonation i Sverige. Frågan om ny lagstiftning om organdonation har varit en följetång sedan februari 2013, då den första statliga utredningen tillsattes. Sedan dess har frågan utretts två gånger och till slut presenterades en proposition i november 2020.

Över lag var förslagen bra och mötte till viss del befolkningens höga donationsvilja, men det fanns formuleringar som skulle ha resultera i att sjukvården inte skulle kunna tillmötesgå allmänhetens donationsvilja i så hög utsträckning som vi arbetat för. Tillsammans med de regionalt donationsansvariga uppmärksammade MOD regeringen och socialutskottet på bristerna i propositionen. Detta ledde till att propositionen drogs tillbaka och nu, den 28 februari 2022, presenterade regeringen  en ny proposition som både möter allmänhetens höga vilja till donation och ger sjukvården de verktyg som krävs för att de ska kunna uppfylla donationsviljan hos fler.

Bilden till vänster är en bra illustration över hur MODs arbete för att påverka och förändra lagstiftningen i Sverige har sett ut de senaste åren.

Vi ser MODs bidrag i lagstiftningsprocessen som vårat viktigaste arbete hittills.

MOD fungerar som en resurs för sjukvården, där vi bland annat hjälper till att ta fram informationsmaterial om organdonation. Vi har även hjälpt till att starta upp utbildning om organdonation på flera av vårdutbildningarna i Sverige. Vill du läsa mer hur MOD arbetar för att förändra och vilka MODs viktigaste fokusområden är, klicka här.