Regeringen avser justera propositionen om organdonation

Uppdaterad 4 maj

MOD har sedan starten 2012 arbetat för att förändra situationen i Sverige i frågan om organdonation, med målsättningen att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ. En av de viktigaste förändringarna MOD har arbetat för är en uppdaterad och ny lagstiftning inom organdonation. Sedan 2013 har frågan om organdonation utretts två gånger, du kan läsa mer om dessa två statliga utredningar här.  I november förra året, 2020, presenterade regeringen till slut en proposition med nya lagförslag om organdonation. Överlag är regeringens proposition bra, uppdaterad och möter befolkningens höga donationsvilja.

Dock har det i möten med Socialstyrelsen framkommit att deras tolkning av propositionen, när det specifikt gäller intubation, skulle bli mer snäv än vad regeringen avsåg när de la fram propositionen. Tack vare att de regionalt donationsansvariga tillsammans med MOD uppmärksammade politikerna om detta valde regeringen att den 12 april dra tillbaka propositionen (läs regeringens pressmeddelande här). Detta är bra och positiva nyheter. För att den nya lagen ska kunna leda till att vi i Sverige ska kunna bli bättre på att uppfylla befolkningens höga donationsvilja i enlighet med var regeringen avsåg när de la fram propositionen, behövdes hela propositionen dras tillbaka tillfälligt för att frågan ska kunna ses över en gång till. Det betyder inte att hela propositionen är i behov av förändring, utan enbart att delar av den behöver justeras och uppdateras, avseende frågan om intubering inom organbevarande behandling.

MOD tycker att detta , även om detta innebär en viss fördröjning tidsmässigt måste ses som ett stort framsteg. Det är positivt att våra politiker hörsammat professionens expertis och oro samt att de agerat under den tidspress som varit.

Målet och regeringens avsikt med den nya lagstiftningen är att intensivvården får ett tydligt och rättssäkert regelverk där viljan till donation ska bli mer central än vad den är idag, vilket kommer leda till att fler kommer få möjlighet att donera organ. Men med den tolkning Socialstyrelsen gjort skulle Sverige återigen riskera att hamna i en situation där det finns patienter som vill donera, men där vi inte kan respektera dennes donationsvilja.

MOD har dialog med såväl professionen som politiker för att vara uppdaterade kring hur arbetet med uppdatering och justering av propositionen fortgår. Vi ser tillbakadragande som en delseger mot målet att Sverige ska få en ny uppdaterad lagstiftning som möter svenskarna höga donationsvilja.

MOD hoppas att regeringen inom kort återkommer med justerad proposition, för att ingen ska behöva dö i väntan på nytt organ.

Peter Carstedt, grundare MOD – Mer organdonation.